Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

landsbygden. Detta sednare skulle göra blott 3 till 4 R:dr för hvarje hemman; under nästföregående qvinqvennium hade samma afgifter gått 112 R:dr högre, och dock endast till hälften af hvad för hela riket var medeltalet, om man beräknar efter hemman. Beräknar man åter efter folkmängden, kommer på hvarje person under de sista 5 åren 17 R:dr., under de nästföregående 15 inom detta läns landsbygd, 16 inom hela riket.

Skogsbruket är i allmänhet, lika litet som boskapsskötseln, att räkna bland länets hufvudnäringar, så till vida, att hvarken tillgångar eller afkastning motsvara ens det egna behofvet. Sannolikt hafva dock åtminstone tillgångarne i fordna dagar varit betydligare, men på slätten redan tidigt medtagna. Ännu finnas skogar under enskildt ego i Bro och Håbo härader; i Hagunda, åtminstone inom Tibble, Ålands och Järlåsa socknar; i Ulleråker, mest inom Näs och Jumkil; i Skuttunge af Bälings härad; i Rasbo härad, här och der i Norunda, mera i Örbyhus, särdeles norr ut; i en del af Olands härads socknar, samt i Löfsta och Dannemora tingslager. Deremot fattas skog för en del hemman i nämda härader, och för de flesta i Trögd, Åsunda, Lagunda och Waxala. Mogen skog blir öfverhufvud alltmera sällsynt, så som allmogen af gammalt hushåller med all slags skog. Landtbruks-akademiens utfästade premier för plantering hafva burit föga frukt. Blott ståndspersoner behandla sina skogar med mera omtanka, särdeles de större jord- och bruksegarne; sällsynt är emellertid ej i denna ort, liksom ej i andra, särdeles sedan ångfartygstrafiken alltjemnt vexer, att enstaka gårdar med god skogstillgång köpas af ståndspersoner, besagda tillgång uttömmes helt hastigt för att betäcka köpeskillingen, och gården säljes, beröfvad en stor del af sitt värde. På få ställen äro förbättrade skogshushållnings-methoder tillämpade, dels i följd af obenägenhet för all nyhet, dels för de kostnader, som skogens indelning medförer, för produkternas låga värde, och för den i alla fall otillräckliga säkerheten mot åverkan.

De skoglösa hemmanen inom länen erhålla sitt behof af ved, gärdsel o. a. dels från häradets eller kronans parker, dels