Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

40

från närliggande orter af Westerås län. Kronan egde här ännu för 20 år sedan 14 större och mindre parker, mestadels i trakten af Upsala, men 8 hafva blifvit försålda, eller under hemman skattlagda. De återstående 6 [1] upptaga tillsammans 6666 14 tunnland, hvaraf dock blott 4560 14 tl. äro skogsmark, det öfriga utgöres af skattlagda lägenheter, jägareboställen, berg, måssar och odlingsmark. Härads-allmänningarne, belägna inom Bro, Håbo, Trögd, Lagunda, Hagunda, Ulleråker, Norunda och Olands härader, samt Tierps tingslag [2], omfatta tillsammans 53,092 tunnland, hvaraf 27,908 tl. skogsmark. Både kronoparker och härads-allmänningar stå under uppsigt af en jägeristat med 2400 R:drs aflöning, inberäknad afkomsten af underjägarnes boställen, men utom 23 vid härads-allmänningarne anställda skogvaktares torp och arfvoden, tillsammans beräknade till 66 23 R:dr för hvar person. Alla kronoparkerna och 9 de betydligaste allmänningarne voro till slutet af år 1847 indelade till trakthuggning, vid de öfriga var detta arbete i gång. Den nya methoden har visat sig fruktbärande, i det betydligare qvantiteter än förr kunnat, med större trygghet för framtida återvext, tillgodogöras. Från kronoparkerna såldes under de 5 åren 1843—47, till fördel för en länets egen skogsplanteringskassa, 2276 famnar virke för 4861 R:dr; från allmänningarne utsynades under samma tid 2204 famnar, för skoglösa hemmans behof af ved och annat. Vid kronoparkerna begagnas såg till trädens fällning och aftrumning, med beräknad besparing af

  1. Åsen och Sunnersta i Bondkyrko socken, Lilla Djurgården i Danmarks, Ramningshultet i Stafby, Högskogen i Bälings härad, och Tierps norra allmänning.
  2. De äro: Bro allmänning mellan Bro och Ryds socknar; Håbo mellan Tibble och Ytter-Gran; Sneden i Litslena; Hornö i Wallby; Thorsviudd, Röllingen, Bast-Lagnö, Ekskär, Tjärskär, Jutskär, Röllingskråkan och Kråkgrund, alla i och vid Thorsvi socken; Lagunda i Nysätra; Hagunda i Åland och Järlåsa; Ulleråkers i Jumkil; Norunda i Björklinge; Tierps södra; Olands i Alunda; Rasbo i Kils socken. Bälings allmänning har från 1840 blifvit socknens tillhörighet, och styckad mellan hemmanen, likasom förut Danmarks, Funbo och Wendels socken-allmänningar.