Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
58

har S:t Pers kyrka funnits, utom ett yngre kapell, samt ett kloster. Vid midten af åstranden var torget, och derinvid stadens rådhus. Äfven vestra strandens nedra delar hafva haft gamla minnen, såsom S:t Eriks kapell, och ett hospital. Blott till sin början samtidig med dem var domkyrkan, på en af åsens nedra sluttningar, det s. k. Mons domini; vida äldre synes Heliga Trefaldighets kyrkan vara. Midt i ån låg Fyris-, sedermera Studentholmen, der stadens äldsta lärosäte funnits, nu Qvarnholmen, inskränktare till omfång än fordom; något längre ned förde, då som nu, en bro, den äldsta man känner, öfver till torget. Längst ned, på ömse sidor om ån, var och är Islandet, sannolikt så kalladt efter de isar, som vid vårflödena kastades upp på stränderna, såsom ännu för 10 år sedan ej var ovanligt. De båda stränderna voro äfven här förenade medelst tvenne broar. Öfverallt var staden sannolikt högst oregelbundet bygd, och hade derutinnan ända intill 1600-talet ej undergått någon betydande förbättring,, ehuru flera eldsvådor (såsom 1236, 1266, 1268, 1447, 1464, 1473, 1512, 1542 och 1572) samt förhärjningar under inre krig, såsom år 1521; förstört för en tid enskildta delar, och reformationen föranledt åtskilliga mindre förändringar. Först i Dr. Christinas tid fick denna likasom mången annan stad i riket, ett mera reguliert utseende. Ett nytt torg upptogs längre öster från ån, med derifrån utgående 4 hufvudgator, afskurna af likaledes mestadels rätvinkliga tvärgator, och fortsatta i raka landsvägar; och Fjerdingen erhöll en betydlig utvidgning åt söder. Sedermera hafva förnyade eldsvådor, åren 1702, 1766 och 1809, föranledt många ombyggnader, och ej mindre har under de sista decennierna stadens vexande välmåga och en nitisk styrelses omsorger framkallat försköningar och förbättringar af många slag.

För det närvarande är östra delen af staden en temligen regulier rektangel, blott nederst invid ån något bugtig, efter dess eget lopp. Nästan i midten efter längden räknadt, men vid en tredjedel af bredden från ån, ligger Nya torget, qvadratformigt, med rådhuset i nordöstra hörnet, men för öfrigt