Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
59

omgifvet af enskildta hus, alla likasom rådhuset af sten. Åt vester utgår Drottninggatan utöfver ån, åt söder den temligen långa Kungsängsgatan, afskuren af flera gränder, hvaribland Bredgränden, och utanför Kungsängstullen fortsatt af en väg till Stockholms län; åt öster Waxalagatan till Waxalatullen, hvarifrån en annan väg till nämda län utgår; åt norr slutligen Köpmans-, längre fram Svartbäcksgatan, afskuren af S:t Pers-, Kloster- och Nybrogatorna m. fl., till Svartbäckstullen, hvarigenom landsvägen går till norra orterna; i jemnbredd med Svartbäcks-, och öfver Waxala-, går Dragarebrunns-gatan. I vestra ändan af S:t Pers-gatan är Gamla torget. De flesta husen vid alla dessa gator äro af träd, men till en del prydliga nog; ej få i Svartbäcksroten, och ett och annat för öfrigt, äro af sten; de flesta tillhöra enskildta. Långt i norr är akademiens gamla botaniska trädgård, med flera nu eller fordom dertill hörande stenhus.

Äfven stadens vestra del, så vidt den ligger omkring Drottninggatan och den sydligare Slottsgränden, är regelbunden; nämda gator skäras rätvinkligt af Trädgårds- och Nedra Slottsgatorna; de flesta hus äro äfven här privatas egendom och af träd, men blandade med några publika af sten. Nordligare på åsens sluttningar, särdeles kring Domkyrkan, och Riddartorget på dess sydvestra sida, S:t Eriks- eller Oxtorget på den nordöstra, samt kring Heliga Trefaldighets eller Bondkyrkan, råder mycken oregelbundenhet, och blott korta, till en del krokiga, ingenstädes mot hvarandra rätvinkliga gator finnas, men omgifna af stora och välbygda publika hus. Här ligger stadens skönaste promenadplats, den skuggrika Odenslund, med den efter år 1832 till minne af K. Gustaf II Adolf uppresta obelisk. Längst i norr af staden vidtager åter en regelbundet bebygd trakt, med flera publika hus af sten, men mest enskildta af träd, kring S:t Olofs- och S:t Johannisgatorna, med flera dem afskärande, såsom S:t Larsgatan och Rundelsgränden. Vestligare uppå åsen går den raka Slottsgatan, förbi den öppna platsen Kamphafvet och en midt emot liggande, något sluttande,