Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
60

planterad gräsvall. Ofvanför Slottsgatans södra ända stänges numera Drottninggatan af Nya Bibliothekshuset; längre i söder, på högsta höjden af åsen, ligger slottet; mellan båda går en gren af Stockholmsvägen. Vid stadens vestra gräns slutligen är, vid ändan af S:t Johannisgatan, Fjerdingstullen, hvarigenom en landsväg går vesterut; en mindre häradsväg går der förbi åt norr. Sydligare vidtager stadens kyrkogård; dernäst en vidlyftig, nyligen anlagd promenadplats, der sistnämda tull förut varit; och längst i sydvest nedanför slottet universitetets nya botaniska trädgård.

Åns stränder, i midten af staden, äro nordligast låga, och upptagna af trädgårdar, höra derpå dels till Oxtorget, dels till en midt emot liggande obebygd plan. Från och med ett fall vid Qvarnholmen, hvilken nu upptages af Akademiska qvarnen, är ån kringstängd af höga stenmurar, som under de sednare seklerna tillkommit, och länge varit bebygda. Nu gå här de båda Strandgatorna, den vestra från Fisktorget, och sluta båda vid Islandet, nära ett annat fall, den östra mot en nyligen anlagd hamnbrygga, den vestra mot en likaledes ny promenadplats. Ån har p. m. 40 till 50 alnars bredd, och sänker sig genom båda fallen, och deremellan styckevis förekommande forss, 1212 fot. Den är om vårarne vattenrik och strid, dock mindre än fordom, har annars föga vatten, men är dock numera åter segelbar upptill hamnen, äfven under högsommaren. Öfver densamma föra fyra broar mellan stadens särskildta delar: en hängbro af jern, anlagd i de sista åren för en kostnad af omkring 16,000 R.dr, mellan S:t Olofs- och Nybrogatorna, der förut färjestad varit, ehuru i äldre dagar någon tid en hängbro funnits i närheten; Dombron, vid gamla torget, nämd redan på 1300-talet, förstörd af vårflod 1513, sednast ombygd af sten 1760; Nybron å Drottninggatan, anlagd i Dr. Christinas tid, förstörd 1697, sednast ombygd af sten 1788; och Islandsbron, bygd omkring 1840 af träd med 2 hvalf, ofvanför det nedra fallet, der fordom den s. k. Munkbron funnits, hvilken förstördes af vattuflöde 1684, återställdes samma år, under ledning af