Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
66

Stockholm. Men från 1745 företog man sig åter att upprätta detta minnesrika palats, och gjorde det med bidrag äfven af enskildta medel och arbeten, så väl allmoges som herremäns, och med rask fortgång. Hela sitt närvarande utseende har det dock blott småningom fått, genom förändringar ända in i nyaste tider, och de öfra våningarne af den östra långsidan äro ännu ej åter inredda; den fordna rikssalen begagnas till spanmålsmagasin. Denna östra hufvuddel af slottet är 200 alnar lång, 16 till 20 alnar bred, och 39 alnar hög. Nedra våningen och en mellanvåning äro inredda för landshöfding, landssekreterare m. fl. Vid norra ändan är ett rundt torn, 29 alnar i diameter, 62 alnar högt, inredt till embetsrum, hvarjemte ett rum är upplåtet åt universitetet för magnetiska observationer. En flygelbyggnad har fordom utgått från samma ända af slottet, och varit begagnad till länshäkte, men är i innevarande sekel nedrifven. Längst ut stod en bastion, nu origtigt kallad Styrbiskop, temligen förfallen, och nyttjad till klockstapel. Vid slottets södra ända står ock ett rundt torn af nära nog samma dimensioner som det norra, uppfördt eller återupprättadt 1815-20, och innehållande dels häkten, dels slottskyrka o. a. Här utgår ännu en flygel, hvaraf dock blott hälften står qvar, innantill mestadels oinredd; af den andra hälften öfver porten finnas blott ruiner, äfvensom af ett torn eller bastion, som torde ha stått längst ut, och hvars lemningar bilda en för sin sköna utsigt mycket besökt kulle, 68 alnar hög öfver vattnet vid Islandet. Äfven åt vester har en långsida varit tillämnad, men aldrig blifvit uppförd. Södra flygeln är olyckligt ryktbar för det mord, som K. Erik dels föröfvade, dels lät föröfva på Sturarne, men åtminstone Svante Stures mord har skett i norra flygeln. Under båda bastionerna, och i nästan alla rigtningar af borggården, finnas spår till underjordiska gångar. Åt alla sidor äro i sednaste tider gräsvallarne planterade; midt på borggården står, sedan landshöfdingen frih. Focks tid, Gustaf Wasas bröstbild i bronz, uppburen af 4 kanoner. — Under slottet lyder den s. k. Landshöfdingens hage kring dammen vid