Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
72

början skänkt af O. Verelius till hospitalet, i sednaste tider utvidgad för cholerafarsotens skull, hyser, mellan sina alleer af träd, en stor mängd minnesvårdar, hvaribland O. Verelii, J. A. Winboms (far och son), M. v. Rosensteins, N. F. Bibergs, E. M. Fants, Östgöta nations för flera dess medlemmar, C. P. Thunbergs, Z. Nordmarks, F. Rudbergs, C. H. Höijers, E. af Wetterstedts, C. G. Rogbergs, M. Norbergs, C. von Rosensteins, J. Låstboms, U. v. Troils, P. v. Afzelii, E. G. Geijers, m. fl.

De i äldre eller sednare tider för domkyrkan eller dess embets- och tjenstemän disponerade gårdar hafva till stor del haft sin plats omkring densamma, i rad med f. d. S:t Barbro kapell, ytterst åt sydvest (se nedanföre): fordna Kapitelshuset, näst derintill, bygdt 1450, blef på 1500-talet anslaget till akademiens behof (se nedf.); Domtrappshuset, ännu befintligt, länge till en del begagnadt af kathedralskolan, nu inredt till domkapitlets sessionsrum och arkiv m. m.; samt nuvar. Vicepastorshuset. Det gamla Erkebiskopshuset stod, som nämdt är, der nu stallmästaregården finnes. Det var, i den skepnad det hade från 1430, ett fyrkantigt slott, på tvenne sidor omgifvet af grafvar. Det afbrändes 1521, men återställdes, försågs af K. Gustaf I med ett rundt torn i östra hörnet, Rundeln kalladt, det verkliga Styrbiskop. Från 1620-talet, efter ny reparation, öfverläts det åt akademien (se nedf.). Under gamla Erkebiskopsgården lydde den s. k. lilla Biskopsgården, belägen der nu Gustavianska lärosalen är; den afbrändes 1521, jemte en betäckt gång af träd, som förenade den med kyrkan. — Den nya Erkebiskopsgården, ett ståtligt trevåningshus, i sednare tider anlagdt, ligger vid Odinslund, der fordom Prostgården stått. — Nuvarande Domprostgården ligger vid östra Strandgatan.

Upsala Domkapitel, fordom ganska talrikt, och rundligen försedt med prebenden, består nu, utom erkebiskop och domprost, den sednare tillika 1:ste theol. professor vid universitetet, af öfriga tre professorer och tre adjunkter af samma fakultet, alla försedda med prebenden ibland stiftets pastorater, samt af nuvarande kyrkoherden i Alunda, professor emeritus vid