Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

76

kronotionder af flera socknar, samt medel för kommunitetet, som sedermera förvandlades till en stipendii-fond. Han fördubblade antalet af lärare, förbättrade privilegierna, men höll ock allvarsam hand öfver professorernes inbördes tvister, mest genom Joh. Skytte. Denne gaf sjelf föredöme af frikostighet, i det han 1622 grundade en särskildt profession. Under Gustaf Adolfs tid, 1617 och 1629, firades de första theologiska och juridiska doctorspromotionerna, den första medicinska 1738. — Dr. Christinas förmyndare bekräftade akademiens privilegier 1633; både de och hon sjelf ökade faderns gåfvor med nya, och hon fastställde 1649 en ny stat. Carl X gaf lärosätet 1655 den författning, som sedermera i bokstafven förblifvit gällande; Carl XI återlemnade reducerade gods; och såväl dessa regenter som de följande, äfvensom rikets ständer och många enskildta, hafva tid efter annan ihågkommit akademien med gåfvor, stiftelse af stipendier, ökade anslag o. s. v.

Universitetet är af gammalt ej blott en bildningsanstalt i och för sig, utan äfven en korporation med egna rättigheter, ej alldeles öfverensstämmande med det statsskick och de rättsförhållanden, som i riket dels redan hafva gjort, dels alltmera göra sig gällande. Det har mestadels egen jurisdiktion, särskild vald styrelse, och betydlig förmögenhet, men mottager dock äfven understöd af allmänna medel, och redovisar inför statsmyndigheter.

Den studerande ungdomens antal skall år 1593 ha varit 64, år 1696: 700, år 1730: 1053, år 1782: 583; det utgör numera 11 till 1200, hvaraf dock 300 för tillfället ej vistas på stället. Allesammans äro fördelade på 14 nationer, hufvudsakligen efter stiften i riket; nationerna stå under valda styrelser, till en del af lärarekorpsen, och äro åter fördelade i särskildta afdelningar, efter ålder och genomgångna examina; de hafva, äfven de, egen förmögenhet i hus, inkomster och vettenskapliga samlingar. Sistleden hösttermin räknades 1444 studenter, hvaraf 910 närvarande. Mellan 20 och 25 års ålder voro 731, 314 mellan 25 och 30, 258 mellan 15