Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
87

kommit till stånd. Nyligen är ock en fruntimmersförening bildad för vanvårdade barns uppfostran; den eger småbarnsskolans lokal.

Af egentliga inrättningar för Fattigvården finnas följande: ett för hela Domkyrkoförsamlingen gemensamt fattighus vid Kamphafvet, nybygdt af sten åren 1832-34 för o. 14,000 R:dr; borgerskapets gubb- och enkhus, äfven nybygdt af sten vid S:t Johannisgatan för o. 19,000 R:dr; en kassa för pauvres honteux; en vedfondskassa; en särskildt kassa för tillfälliga behof, ställd under pastors vård; den Bobergska fattigfonden; Küselska donationen af 4 mantal i Wänge socken, till förmån för fattige barn i staden; borgerskapets magasin för fattige; dess afkomstmagasin; hälften af arrendemedeln för krogar och restaurationer, till godo för välfrejdade fattige inom borgerskapet; tre kapitaler af tillsammans 2777 R:dr, till förmån dels för gesäller, som utmärkt sig genom flit, dels för borgareenkor; vidare akademiens särskildta fattighus; dess fattigfond; Schubertska donationen för dess fattige; och dess qvarnspannemål för desamma; slutligen en fattigbarack för hysande af husvilla. Fattigvården är numera så reglerad, att allt tiggeri upphört. Samtlige inom stadens område derför utgående egentliga fattigafgifter räknas till 5 à 6000 R:dr, förnämligast bestående af 25 (sednast 41 23) procent af bevillningen, som uppgår till o. 15,000 R:dr. — Sjukvårdsanstalterna, som dels äro länets eller ortens, dels akademiens, äro redan nämda.

Bland öfriga inrättningar af betydenhet, för offentliga ändamål, är Theaterhuset, utanför Waxalatullen, bygdt af träd, för 500 personer, och invigdt 1841. Bland enskildta hus må nämnas det s. k. Bruzeliska vid torget; ett annat derintill liggande stenhus vid Drottninggatan, i hvilket Gustaf Wasa skall ha bott såsom studerande, men som lärer skola ombyggas; flera stenhus vid Svartbäcksgatan, och ett nytt vid Jernbron; det s. k. Aurivilliska vid Oxtorget, sedan 1849 inköpt af lazarettsdirektionen, och ämnadt till lazarett.

Staden har frivillig brandkorps från 1831, och en särskildt för studenterne; gatuupplysning med Argandska lampor från 1833; ordningsnämd från 1842; nykterhetssällskap; simsällskap, som håller