Sida:Beskrifning öfver Upsala län.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

92

skänkte denne Konung åt staden sex »lodjor» från Stockholms flottstation, till handelns upplifvande. K. Gustaf Adolf inskränkte utförseln till hufvudstaden, och sökte derpå draga sjelfva bergslagstrafiken till Westerås. Emellertid omtalas ännu under Dr. Christinas tid särskildta för staden tillsatta jernvräkare. Möjligen gynnades besagda trafik, åtminstone i äldre dagar, af segelledens större utsträckning inåt landet, der lemningar efter lastfartyg skola hafva blifvit funna på ängar. En annan näring, ej utan betydenhet, var fiske och fiskhandel, äfven på Norrland.

Mindre vigtig, men ej okänd, var ännu den rörelse, som nu är stadens förnämsta, nemligen odlingen af köksvexter. Med jernhandelns aftagande kom denna kultur alltmera i gång, i det kronan, till ersättning och hjelp för borgarnes utkomst, småningom och särdeles från Dr. Christinas tid, upplät tomter och jord åt dem, med allt fullkomligare nyttjande rätt. Hofvet beredde sjelf, för sina behof, en god afsättning, och icke utan Holländares hjelp tilltog odlingen af köksvexter, en tid äfven humla. Det egentliga åkerbruket var ännu omkring 1670 så obetydligt, att en enskildt person kunde, genom uppköp af spanmål i landtsocknarne, beröfva staden nödig tillförsel för brödfödan; men äfven detta förhållande blef småningom förändradt. Vid början af 1700-talet kom ock tobaksplanteringen till stånd, och ett tobaksspinneri privilegierades 1728, men denna rörelse har sedermera gått ut. Potatisodlingen har deremot i sednare tider oupphörligen tilltagit, tills de sista årens missvext häri gjort någon förändring. — Efter ännu en svår eldsvåda år 1799 syntes staden nästan aftyna en tid bortåt, men har nyligen åter börjat gå märkbart framåt, särdeles att döma af de redan nämda företagen till dess förskönande. Folkmängden, som år 1785 uppgafs till 1100, och år 1815 till 1187, hade 1840 stigit till 1309, och 1845 till 1358.

Enligt 1847 års mantalslängd räknade staden 1270 personer, hvaraf 415 voro fria från afgifter; antalet af handlande var 8 med 14 biträden, utom 1 apothekare, 1 källarmästare, 6