Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/376

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
156
¤ )( ° )( ¤

Prädikstolen, af Snickare-arbete, är beprydd med Evangelisternas bilder uti målning, och är han af Församlingen och kyrkoherden Erico Jonæ påkostad år 1626. Orgelwerket har 6 stämmor, och är uti godt stånd. Inga Adeliga Hufwud-Baner ses här wara upsatte. Efter Romerskt Catoliskt sätt äro hwalfwen prydd och målad med åtskilliga heligas beläten, men Söder om Choret är ett präcktigt upmuradt Graf-Chor, som thet olyckliga R. R. Baron Hogenskild Bielke låtit tilreda åt sig och sin Familia; fast han icke blifwit, efter sin undergångna dödsdom i Stockholm then 3 Jan. 1605, hitförd, utan lagd i Riddarholms-kyrkan[1]. Grafwens utseende är ganska präcktigt; ty midt öfwer Grafwen är ett Castrum doloris af Marmoren upstäldt, och hörnen på thetsamma af Marmorsten upstäldt, och hörnen på thetsamma, uti wäl uthuggne bilder, utzirade med Fortitudo, Temperantia, Sapientia, Caritas, Fides, Spes, Prudentia och Justitia. Åfwanuppå läser man: Hær ligger begrafwen then Ædle Wælborne Herre, Herr HOGENSCILDT BIELLKE til Nynæs och Ulfås, Ridder, Friherre til Luköö, som war Sweriges Rikes Råd uti — — — år, och fordom Lagman i Uppland och Ståthållder öfwer alt Öster-Göthland, samt hans elskeliga wælborna Husfru, Fru ANNA, Herr SWANTE STURES, Grefwe til Stegholm och Westerwik, Friherre til Hörningsholm och Tollegarn dotter, fordom Sweriges förnæmste Råd, Riks-Marsk och Gubernator i Lifland, hwars själar Gud alsmæcktig wærdes til ewinnerlig glædie upwæcka, och afsomnade han i Herranom then — — — — Anno Domini — — — — ætatis fuæ — — — — — Sammaledes afsomnade ock hon i Stockholm in Christo Anno MDXCV die 9

Martii
  1. Se von Stiernmans Höfdinga-Minne pag. 32.