Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/378

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
158
¤ )( ° )( ¤

Utjord uti Gafwelstena, Aska Härad och Ask Sokn, som lydt til Ulfåsa; men Gåfwo-brefwet blef ej utfärdadt förr än långt efter hans död, af thes Barn och Arfwingar: thet befinnes wara dateradt then 4 Julii 1717, och uti Bobergs Härads Tings-Protocoll infördt then 5 Martii 1724, samt uti Aska Härads Tings-Protocoll then 1 Maji samma år. Ibland andra, som hafwa sina Lägerställen uti kyrkan, hwilar ther ock en Catharina af Natt och Dag Slägten, hwarom namnet och wapnet på Grafstenen bära wittne. Af Antiquiteter är en kalk med Paten wid kyrkon; och har samma Paten uti Munkstyl en sådan påskrift: Bero de Fughilsunde et consors sua Ingridis fecurunt me fieri, in honorem s:æ Ecclesie, och förmenes, at han altsedan S. Britas tid warit på Ulfåsa Sätes-Gård, hwarifrån han til kyrkon blifwit skänckt af Landshöfdingens i Upland, Baron Per Ribbings Arfwingar, tå han dödde år 1720. Såsom förbemäldt är, så har wäl kyrkan ett ansenligen högt och stort Sten-Torn, men Klockorna hänga doch i Trästapel. På then större står antecknadt: Hans Kongl. Majestets wår Allernådigste Herres och Konungs Tro Man, General Lieutenant af Infanteriet och Gouverneur öfwer Wæstre Norrland med thes underliggande Lappmark, then Högwælborne Herre, Herr CARL L. SPARRE, Friherre til Croneberg, Herre til Ulfåsa och Marieberg &c. 1673, och på then mindre läser man: Bræckter under ringningen år 1751. Å nyo guten och med 8 lispund påökter uti Norrköping af Magnus Hultman 1752. Gudi allena æran! År 1678 then 13 Julii lades then förra klockstapeln genom ljungeld i aska, wid hwilket tilfälle Storklockan, om 6 Skeppunds wigt, blifwit smält och thes malm förtärd, så at man icke funnit igen mer än 34

Lispund