Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/893

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
673
¤ )( ° )( ¤

Hauptmannen och Lagmannen Jacob Arnoldsson Du Rees bekom Säteriet med sin Fru Elsa Printz, Landshöfdingen Johan Printz Dotter och Fredric von Rohrs Änka. Långt efter theras död har Capitain och Riddaren Hans von Schwerin ägt Säteriet, sedan Bruks-Patron Peder Swedenstierna, så Capitain Ernst Christopher Wendel som sålde thet til Capitain wid Amiralitetet Johan Gustav Gyllenhammar, hwilken åter såldt thet til Öfwerste-Lieutenanten och Riddaren Axel Christopher von Kothen, hwars Änke-Fru, Friherrinnan Bildstein, med sina Barn, nu possiderar Gården.

Capellans-Bostället ligger i Kyrko-Byn, och består af 3 ottondedels Hemman, hwartil ock brukas ett fjerdedels Hemman Krono, för hwilken fjerdedel Capellan betalar 2 och 3 fjerdedels tunna Korn och 3 Dal. Silf:mt årlig Skatt til Kronon, och har han in alles 11 a 12 tunnors Utsäde, liten och mager Äng, samt Mulbete på Trädes-Gärdet. Olavus Matth. Kielenberg, som ock är Wadstena Stads-Capellan, tog emot Sacellanien år 1749.

7. ORLUNDA, Præbenda Rectoris Scholæ uti Wadstena.

At ther Kyrkan står tilförene warit en Lund, hwaruti Hedningarna fordom offrat Afguden Oden, tror man säkert; althenstund Kyrkan, i gamla Handlingar, kallas Odelunda och icke Orlunda, som man nu kallar henne. Hon står på Krono grund, en half mil ifrån Wadstena, och är upbyggd af Kalksten til 32 och en half alns längd med Choret til yttre Torn-muren, och 7 och 2 ottondedels alns bredd. År 1704 är thes Altartafla förfärdigad i Wadstena, och köpt för 200 Dal. K:mt af Kyrkons medel. Hon är wäl liten, men dock wacker och beprydd med

sti
U u