Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/895

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
675
¤ )( ° )( ¤

NordOst til Fifwelstad. Skogen saknas här öfwer alt, och är föga annat än Dungjord i Soknen, hwilken dock är fruchtbärande, och sås 8, 10, 12 a 16 tunnor årligen wid en Helgård. Äng är här liten så wäl som Mulbete, och äro somlige, som icke hafwa annat Mulbete än på Trädesgjärdet.

Prestegården ligger wid Kyrkon, och består af ett halft Krono-Hemman med 7 a 8 tunnors Utsäde, liten Äng och nödtorftigt Mulbete. M. Petrus Löngren är nu Rector och Pastor sedan år 1757.

8. HELLGONA SOKN.

Thet wil sägas at Soknens Inwånare i fordna tider skola hafwa haft sin enskilda Sokne-Kyrka, efter hwilken Soknen heter All Hellgona, och förmenes, at Kyrkan skal hafwa stådt uti Skeninge Stad wid Ån på en högd, som nu för tiden kallas Pute- eller Bute-Backen; emedan man för någon tid sedan uti samma Backa funnit en Kalk: men som bekant är af thet som om Skeninge Stad anfördt blifwit, at Staden många gånger lidit undergång, så kan man nog tro, at Hellgona Kyrka med Staden haft enahanda öde, och at thes Församlings Ledamöter icke förmått, then ena gången efter then andra, upbygga henne igen; hwarföre Sokneboerne förenat sig med Stadens Inwånare om gemensam Gudstjensts hållande uti Stadsens Kyrko, hwilket ännu bibehålles; och är således ingen ting at berätta om någon Sokne-Kyrka.

Soknens Inwånare utgjöra ett antal af 623 Personer, som bebo 39 12, bland hwilka 3 14 äro Skatte, 27 Krono, 5 14 Frälse, 3 Frälse-Säteri, och ett Prestegården. Af förenämnda 39 12 Hemman lyda dock ej fler än 21 12 til Aska Härad,

nem-