Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/896

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
676
¤ )( ° )( ¤

nemligen 2 12 Skatte, 17 34 Krono, och 1 14 Frälse-Hemman: utan the öfrige 18 til Göstrings. Längden så wäl som bredden af Soknen är en half mil, och gräntsar hon i Öster til Normlösa och Järstad, i Söder til Högby, i SödWäst til Biällbo, i Wäster til Orlunda, i NordWäst til Fifwelstad, och i Norr til Wallerstad och Styra. Förutan en liten Göl, som kallas Älgesjön, är ingen Sjö uti Soknen: och hände sig, at all Fisken uti Gölen, och theribland thes sköna Rudor, år 1739 och 1740, under then tå warande kalla Winter, dogo ut; dock är nu igen Fisk theruti planterad. Genom Soknen stryker Skena-Ån, och emedan then ganska ofta står torr, så äro therwid inga Watnwerk anlagde. Grof Skog är ingen uti Soknen; dock hafwa the fläste Hemman små Skogshagar med ung Gran- Tall- och Asp-Skog. Jordmån består af Sand och Mylla, och sås 12 a 16 tunnor wid en Helgård; hwaremot i jämnförelse är liten Äng, men dock nödtorftigt Mulbete. Wid Wistena är en Runsten, som Verelius uti Göthriks och Rolfs WästGötha Konungars Historia pag. 47, och M. Göranson uti sin Runstens-Bok pag. 247, N. 876 anmärkt; och fastän Runorna icke kunna förswenskas, så wil man dock icke gå them här förbi. They lyda så:

SADR. DATI. TIDKU. SUIT. AFHL. RTST. FAU.

På Lagmansberga Bys Utmark är en Källa, tit mycket Folk Midsommars-afton reser och dricker af thes watn, efter gammal plägsed; hwilken dock nu warande Landshöfdinge billigt sökt förekomma. Säterier äro i Soknen

1. Lindewad, som ligger i Göstrings Härad, och består af 3 Hemman Frälse-Säteri med

torp