Sida:Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.djvu/897

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
677
¤ )( ° )( ¤

Sämjetorp af ett halft Hemman, och har tilförene hetat Hunnewad. Under Säteriet är ock rå och rörs Hemmanet Orås af ett fjerdedels Hemman bebyggdt med Dagswerks-Torp. Säteriet ligger 3 ottondedels mil ifrån Skeninge, och har ansenlig Åker, liten Äng, nödtorftigt Mulbete, liten Skog, skön Trägård med nyligen anlagdt Orangerie, och en Plantagie åt Kammarduks-Fabriquen i Wadstena, samt 2 Ruddammar. Under Säteriet lyda många hela Bonde-Hemman och Dagswerks-Torp, och hafwa uti fordna tider under Gripensköldar ägt Hunnewad, som fick namn af Lindewad, sedan R. R. Gref Eric Lindsköld blef ägare theraf. Efter honom tilföll thet hans Måg Landshöfdingen Isaac Funck, och är thet nu thennes Son, Kammar-Herrn Eric Funck tilhörigt.

2. Biskopsberga, Berustadt Krono-Säteri, N. 23 wid Skeninge Compagnie; ligger uti Aska Härad, en fjerdedels mil ifrån Skeninge, och består af ett Hemman med 10 tunnors Utsäde, 20 lass Äng, litet Skog, och medelmåttigt Mulbete. Biskopen i Linköping Samuel Nic. Enander ägde Säteriet uti sin tid, sedan thes Son Gyllenadler, och efter honom thes Dotter-Son Adlerberg. Nu är Per Gylling ägare theraf, och har ärft thet efter sin Fader.

Uti Biskopsberga By har ock Kyrkoherden i Skeninge ett Hemman, som honom är bewiljadt af Konung CARL the Ellofte genom resolution af then 9 Febr. 1685, att nyttja såsom Prestegård til Soknen. Wid Hemmanet äro 14 tunnors Utsäde, 16 a 20 lass Äng, någorlunda tilräckeligit Mulbete, och litet Risbränsle uti en Hage. Här på Ägorna är ock en Runsten, med följande så ännu läsliga Runor[1]:

EYSTIN.
U u 3
  1. Se M. Göransons Runst. B. p. 256. N. 908.