Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
  1. Bör man vara noga underättad om Flodens tilstånd den tiden, ifrån hvilken dess aftagande räknas: hvilket sällan med säkerhet lärer kunna ske, i brist af folk, som förut gjordt nogare anmärkningar; emedan segelbarheten allena icke gör tilfyllest, som för många andra orsaker skul kan vara ändrad.
  2. Kommer an på årstiden då Observation anställes; och synes sådant, om någon pålitelighet skal kunna förmodas, böra ske dageligen hela året igenom. Det är t. ex. handgripeligt, at om väderleken så passar sig, at snön smälter snarare, så blifver Vår-floden större och samma quantitet vatten kan vara framflutit, fast än vattnet derefter rönes vara mindre, än vanligt varit. Derföre ser man, at strömar ibland förstöra dammar, rifva Vattuverk bårt, &c. som stått i flera år; och at äfven i vår tid Vattunöd här och där infaller; men det ovanligt myckna vatten, som gör sådan verkan, då det kommer på en gång, måste åter en annan gång saknas.
  3. Så är ock skilfång på myckenheten af snö och rägn, sem faller på de tracter, der Floden kommer ifrån, det ena året mera, det andra mindre; Ty ehuruväl man skulle supponera, at årligen nästan lika myckenhet dunster upstiga, och åter i rägn, snö och hagel nedfalla, så visar ändock förfarenheten, at det varierar på särskildta orter åren emellan;