Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Jag har sett många bärg, hvaruti petrefacta funnits, jämväl af den arten, som hörer antingen til kända eller ännu obekanta testacea pelagica.

Jag har dock icke än råkat något ställe, som förmått mig, at gå ifrån en mening, den jag hållit före vara nog bestyrkt genom sjelfva autopsien, nämligen, at alt sådant är verkelige lemningar efter kräk, som fordom haft lif; men jag har derjämte icke eller blifvit varse sådana omständigheter, som hindrat mig at hänleda altsammans från syndafloden. Dock efter jag finner, at andre och jämväl habilare Röne-idkare, än jag, befunnit annorledes: jag icke eller til förklaringen af deras förfarenhet vil våga på tycke och gissningar; så vil jag häldre vänta med mit utlåtande, til dess jag vunnit full säkerhet om sjelfva factum.

Det kan hända, at jag icke med tilbörlig aktsamhet och omhugsan granskat alla omständigheter. Torde hända, at jag ej haft stenslagen, hvari eller hvarunder sådana figurata förekommit, mig så bekanta, at jag tagit dem för yngre, än jag borde, och för tidens foster, dem, som äro lika gamle med jorden: tör ock hända, at andre varit så lyckelige och råkat på de dicisivare rön. Men om jag ändock skal provisionaliter något säga, på den händelsen oftanämde figurata skulle förekomma i sådana hvarf och bärg, som öf-