Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

quator, och icke ansett inskränckningen til vår Nord allena för orimelig.

Tillämpningen af Vattminsknings satsen til historien har upväckt emot honom några Gensägare; hvaribland framledne Herr Assessor Biörners Häfda-ålder utkom år 1748; och vår lärde Historiographi Herr Jacob Wildes Bihang til första delen af svenska statsförfattningarnas Historie året derpå; samt den flitige och margkunnige Prof. Brings påminnelser om vattuminskningen vid samma tid.

Och har Herr Cancellie-Rådet Dalin år 1750 i Företalet til den andra delen af sin Historia lemnat et kärt svar på de i dessa Skrifter emot honom yrkade inkast; men Herr Georgi har, år 1751, uti en Upsalisk disputation, gifvit oss historien öfver denna controverse, igenom hvilken Minsknings satsen synes mera hafva vunnit til antalet af vidhängare, än förlorat.

Jag saknar dock i samma historie ofvanbemälte vid 1747 års Riksdag af Sveriges Rikes Högv. Prestestånd afgifna betänkande, som aldeles ogillar Dalinska fundamentet til Chronologien. Det säges, at vår värde och vördige Fronälskare Biskoppen Doct. Rhyzelius skal dervid hafva fördt pennan. Och skal samma betänkande jämväl af Rikets Loflige Borgarestånd vunnit bifall; men för andra göromål