Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

längd, sedan händelserna förelupit, efter det antagna minsknings måttet, fordrar.

Det är nu väl en sak, som utan säker kunskap om samma orters forna belägenhet och pålitelig afvägning icke fulleligen kan utredas; dock tyckes all sannolikhet så i denna delen vara emot Vattuminskningens här hos oss antagna mått af 2¼ aln på hvart hundrade år, at det måste vara nog en visshet hos den, som icke låter säga sig utan aln och afvägning. Eljest borde, til exempel, gamla Alexandria åtminstone äga 50 alnars lodrätt högd öfver Medelhafvet, och hela Delta ligga ännu högre, efter det varit nästan lika beskaffat i Herodoti tid, som nu. Ibland de äldsta säkra händelser, som hit kunna lyda, bör väl Abrahams resa til Egypten räknas, och hans Sonesons Patriarchen Jacobs. Om landvägen den tiden varit practicable, som han ofelbart måste hafva varit, efter Historiens lydelse, så bör Isthmus emellan Medelhafvet och Röda hafvet nu för tiden, när man derjämte har afseende på Vattubrynens vanliga förändringar, allestädes, efter hypothesen, äga 90 eller åtminstone 85 alnars lodrätt högd öfver bägge Hafven, så framt man supponerar, at den består af fast jordmon; ty tilökningen af flygsanden får icke räknas hit.