Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
6Cap. 6. 7.
1. Mose Bok.

gjort menniskan på jorden, och thet bekymrade honom i hans hjerta.

7. Och HERren sade: Menniskan, som jag skapade, skal jag förgöra utaf jorden, ifrå menniska alt in til fänaden, och in til matkar, och in til foglarna under himmelen; förty thet ångrar mig, at jag them gjort hafwer.

8. Men Noah fann nåd för HERranom.

9. Thetta är Noahs slägt. Noah war en from man och fullkomlig, och förde et gudeligt lefwerne i sin tid.

10. Och födde tre söner, Sem, Ham, Japhet.

11. Men jorden war förderfwad för Guds åsyn, och full med orätt.

12. Tå såg Gud på jorden, och si, hon war förderfwad; ty alt kött hade förderfwat sin wäg på jorden.

13. Tå sade Gud till Noah: Alt kötts ändalykt är kommen för mig; ty jorden är full med orätt af them; och si, jag wil förderfwa them med jorden.

14. Gör tig en ark utaf furuträ; och gör kamrar ther inne, och becka honom utan och innan.

15. Och gör honom alt så: Trehundrade alnar skal wara längden, femtio alnar bredden, och trettio alnar högden.

16. Et fenster skal tu göra ther ofwan uppå, en aln stort. Dören skal tu sätta midt på sidan, och skal han hafwa tre bottnar, en nederst, then andra midt uti, then tredje öfwerst.

17. Ty si, jag skal låta komma en wattuflod öfwer jorden, til at förderfwa alt kött, ther en lefwande ande uti är under himmelen; och alt thet på jorden är skal förgås.

18. Men med tig wil jag göra et förbund; och tu skal gå in i arken med tina söner, med tin hustru, och med tina söners hustrur.

19. Och tu skal låta komma in i arken allahanda djur af alt kött, ju et par, mankön och qwinkön, at the måga blifwa lefwande när tig:

20. Af foglarna efter theras slag, af fänaden efter sitt slag, och af allahanda kräkande djur på jorden efter theras slag. Af alla thessa skal ju et par ingå til tig, på thet at the skola blifwa lefwande.

21. Och tu skal til tig taga allahanda mat, som man tärer, och skal samla honom til tig, at han warder tig och them til föda.

22. Och Noah gjorde alt thet Gud böd honom.

7. Capitel.

Och HERren sade til Noah: Gack in uti arken, tu och titt hela hus; ty tig hafwer jag sett rättfärdig för mig i thenna tid.

2. Af allahanda ren fänad tag til tig, ju sju och sju, mankön och qwinkön; men af oren fänad, ju et par, mankön och qwinkön.

3. Sammalunda af foglarna under himmelen, ju sju och sju, mankön och qwinkön, på thet at säd må blifwa lefwandes på hela jorden.

4. Ty ännu efter sju dagar skal jag låta regna på jorden fyratio dagar och fyratio nätter, och förgöra utaf jorden alt thet som warelse hafwer, thet jag gjort hafwer.

5. Och Noah gjorde alt thet HERren böd honom.

6. Och han war sexhundrade år gammal, tå flodens watn flödade på jorden.

7. Och han gick in i arken med sina söner, sin hustru, och sina söners hustrur, för flodens watn skul.

8. Af then rena fänaden, och af then orena, af foglar, och af alt thet som kräker på jorden,

9. Gingo til honom in i arken, parom, ju mankön och qwinkön, såsom Gud honom budit hade.

10. Och tå the sju dagar framlidne woro, kom flodens watn uppå jorden.

11. Uti thet sjette hundrade året i Noahs ålder, på sjuttonde dagen, i then andra månaden, thet är then dagen, tå upbrusto alla stora djupsens källor, och himmelens fenster öpnade sig.

12. Och et regn kom på jorden i fyratio dagar och fyratio nätter.

13. Rätt på samma dagen, gick Noah in i arken, med Sem, Ham och Japhet