Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1188Cap. 2. 3.
Johannis Uppenbarelse.

i Thyatira: Thetta säger Guds Son, som ögon hafwer såsom en eldslåge, och fötter lika som mässing:

19. Jag wet tina gerningar och tin kärlek och tin tjenst och tin tro och titt tålamod och tina gerningar, the sista flera än the första:

20. Men jag hafwer något litet emot tig, at tu tilstäder then qwinnan Jesabel, som säger, at hon är en Prophetissa, lära och bedraga mina tjenare, bedrifwa boleri, och äta af thet afgudarna offradt är.

21. Och jag hafwer gifwit henne tid, at hon skulle bättra sig af sitt boleri; och hon hafwer icke bättrat sig.

22. Si, jag skal lägga henne i sängen; och the som med henne hor bedrifwa, skola komma uti aldrastörsta bedörfwelse, om the icke bättra sig af sina gerningar.

23. Och hennes barn skal jag dräpa: och alla församlingar skola weta, at jag är then, som ransakar njurar och hjertan; och skal gifwa hwar och en af eder efter hans gerningar.

24. Men eder säger jag, och androm som i Thyatira äro, som icke hafwa sådan lärdom, och icke hafwa förstått Satans djuphet, såsom the säga: Jag skal icke lägga på eder någon annan börda.

25. Dock hwad I hafwen, thet håller så länge jag kommer.

26. Och then ther winner, och håller mitt werk in til ändan, honom skal jag gifwa magt öfwer hedningarna;

27. Och han skal regera them med jernris; och han skal sönderkrossa them, såsom en pottomakares käril,

28. Såsom jag ock fått hafwer af min Fader; och jag wil gifwa honom morgonstjernan.

29. Then ther öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna.

3. Capitel.

Skrif ock församlingens Ängel i Sardis: Thetta säger then, som hafwer the sju Guds Andar och the sju stjernor: Jag wet tina gerningar; ty tu hafwer namnet at tu lefwer, och äst död.

2. War waken, och stärk thet andra, som dö wil; ty jag hafwer icke befunnit tina gerningar fullkomliga för Gudi.

3. Så tänk nu på, hwad tu fått och hört hafwer, och håll thet, och bättra tig: äst tu icke waken, så skal jag komma til tig, som en tjuf plägar komma; och tu skal icke weta, på hwad stund jag kommer til tig.

4. Tu hafwer ock så namn i Sardis, som sina kläder icke besmittat hafwa; och the skola wandra med mig i hvita kläder, ty the äro thes wärde.

5. Then som winner, han skal klädd warda med hwita kläder; och jag skal icke utskrapa hans namn af lifsens bok; och jag skal wederkänna hans namn för min Fader och för hans Änglar.

6. Then ther öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna.

7. Skrif ock then församlingens Ängel i Philadelphia: Thetta säger then Helige och then Sannfärdige, som hafwer Davids nyckel; then ther uplåter, och ingen menniska igenlåter; then ther igenlåter, och ingen menniska uplåter:

8. Jag wet tina gerningar: si, jag hafwer gifwit för tig en öppen dör, och ingen kan låta henne igen; ty tu hafwer liten kraft, och tu hafwer hållit mitt ord, och hafwer icke nekat mitt namn.

9. Si, jag wil gifwa tig utu Satans hop the sig säga wara Judar, och äro icke, utan ljuga: si, jag wil drifwa them ther til, at the skola komma och tilbedja för tina fötter, och skola weta, at jag hafwer älskat tig.

10. Efter tu hafwer hållit mitt tålamods ord, skal jag ock bewara tig för frestelsens stund, hwilken tilstundar all werlden, til at fresta them som bo på jorden.

11. Si, jag kommer snarligen; håll thet tu hafwer, at ingen tager tin krona.

12. Then ther winner, honom wil jag göra til en pelare uti min Guds tempel; och han skal icke mer utgå: och jag skal skrifwa på honom min Guds