Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1193

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 3. 4.1189
Johannis Uppenbarelse.

namn och min Guds stads, thet nya Jerusalems namn, som nederkommer af himmelen ifrå min Gud, och mitt nya namn.

13. Then ther öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna.

14. Skrif ock then församlingens Ängel i Laodicea: Thetta säger Amen, thet trogna och sannfärdiga witnet, begynnelsen til Guds kreatur:

15. Jag wet tina gerningar, at tu äst hwarken kall, eller warm; jag wille at tu wore antingen kall, eller warm.

16. Men efter tu äst ljum, och hwarken kall, eller warm, skal jag tig utspy utu min mun.

17. Ty tu säger: Jag är rik, och hafwer nog, och behöfwer intet; och wet icke, at tu äst eländig och jämmerlig fattig och blind och naken.

18. Jag råder tig, at tu köper guld af mig, thet genomeldadt och bepröfwadt är, at tu må blifwa rik, och hwita kläder, som tu må kläda tig uti, på thet tin nakenhets blygd icke skal synas; och smörj tina ögon med ögonsalfwa, at tu må få se.

19. Them jag älskar, them agar jag och näpser: så war nu flitig, och bättra tig.

20. Si, jag står för dören och klappar; then ther hörer min röst, och uplåter dören, til honom skal jag ingå, och hålla nattward med honom, och han med mig.

21. Then ther winner, honom skal jag sitta låta med mig på min stol, såsom ock jag wunnit hafwer, och är sittande worden med min Fader på Hans stol.

22. Then ther öra hafwer, han höre hwad Anden säger församlingarna.

4. Capitel.

Sedan såg jag; och si, en dör wardt uplåten i himmelen; och then första rösten, som jag hörde, såsom en basun, med mig tala, sade: Stig här up; jag wil wisa tig hwad ske skal här efter.

2. Och strax war jag i Andanom. Och si, en stol wardt satt i himmelen, och på stolen satt en.

3. Och then ther satt, han war påseendes såsom then stenen jaspis och sardis; och en regnbåge war om stolen, påseendes såsom en smaragd.

4. Och kring om stolen woro fyra och tjugu stolar; och på the stolar sutto fyra och tjugu Äldste, klädde med hwita kläder; och på theras hufwud woro gyldene kronor.

5. Och af stolen utgingo ljungeldar, thordön och röster; och sju elds lampor brunno för stolen, hwilka äro the sju Guds Andar.

6. Och fram för stolen war såsom et glashaf, likt wid christall; och midt i stolen, och kring om stolen, fyra djur, fulla med ögon både före och bak.

7. Och thet första djuret war likt et lejon, och thet andra djuret likt en kalf, och thet tredje djuret hade et ansikte såsom en menniska, och thet fjerde djuret likt en flygande örn.

8. Och the fyra djuren hade hwarthera sex wingar alt omkring; och the woro innantil fulla med ögon, och hade ingen ro dag eller natt, och sade: Helig, Helig, Helig är HERren Gud allsmägtig, som war, och som är, och som komma skal.

9. Och tå the djuren gåfwo honom pris och ära och tack, som satt på stolen, then ther lefwer ifrån ewighet til ewighet,

10. Föllo the fyra och tjugu Äldste fram för honom, som satt på stolen, och tilbådo then ther lefwer ifrån ewighet til ewighet, och kastade sina kronor för stolen, och sade:

11. HERre, tu äst wärdig taga pris och ära och kraft; ty tu hafwer skapat all ting, och för tin wiljas skul hafwa the warelse, och äro skapade.

5. Capitel.

Och jag såg i Hans högra hand, som satt på stolen, en bok, skrifwen innan och utan, beseglad med sju insegel.

2. Och jag såg en stark Ängel, som predikade med hög röst: Ho är