Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 6. 7.1191
Johannis Uppenbarelse.

sade: HERre, tu som äst helig och sannfärdig, huru länge dömer tu icke, och hämnas icke wårt blod på them som bo på jorden?

11. Och them wardt gifwit hwarjom och enom et sidt hwitt kläde; och til them wardt sagdt, at the skulle ännu hwila en liten tid, til thes talet blefwe fullt af theras medtjenare och bröder, the ther ock skola dödade warda, såsom ock the.

12. Och jag såg, at thet upbröt thet sjette inseglet; och si, tå wardt en stor jordbäfning, och solen wardt swart som en hårsäck, och månan wardt allsammans såsom blod;

13. Och stjernorna föllo af himmelen ned på jorden, såsom fikonaträet sina fikon nedersläpper, tå thet ristes af stort wäder;

14. Och himmelen gick bort såsom en tilslagen bok; och alla berg och öar wordo rörde af sina rum;

15. Och Konungarne på jorden och the öfwerste och rike och höfwitsmän och wäldige och alla tjenare och alla fria fördolde sig uti jordkulor och i bergsskrefwor;

16. Och sade til berg och klippor: Faller öfwer oss, och skyler oss för hans ansikte, som sitter på stolen, och för Lammets wrede;

17. Ty then stora hans wredes dag är kommen, och ho kan bestå?

7. Capitel.

Sedan såg jag fyra Änglar stå på fyra jordens hörn, hållande fyra jordens wäder, at intet wäder skulle blåsa på jorden, eller på hafwet, eller på något trä.

2. Och jag såg en annan Ängel upstiga ifrå solens upgång: han hade lefwande Guds insegel, och ropade med hög röst til the fyra Änglar, hwilka gifwit war skada göra jorden och hafwet,

3.Och sade: Görer icke jorden skada, eller hafwet, eller trän, så länge wi med insegel tekne wår Guds tjenare på theras anleten.

4. Och jag hörde talet på them som teknade woro: hundrade fyra och fyratio tusende, som teknade woro af alla Israels barns slägter.

5. Af Juda slägte, tolf tusende teknade: af Rubens slägte, tolf tusende teknade: af Gads slägte, tolf tusende teknade:

6. Af Asers slägte, tolf tusende teknade: af Nepthali slägte, tolf tusende teknade: af Manasse slägte, tolf tusende teknade:

7. Af Simeons slägte, tolf tusende teknade: af Levi slägte, tolf tusende teknade: af Isaschars slägte, tolf tusende teknade:

8. Af Zabulons slägte, tolf tusende teknade: af Josephs slägte, tolf tusende teknade: af BenJamins slägte, tolf tusende teknade.

9. Sedan såg jag; och si, en stor skara, then ingen räkna kunde, af alla hedningar och slägter och folk och tungomål, ståndande för stolen och för Lammet, klädde i sida hwita kläder, och palmer i theras händer.

10. Och the ropade med hög röst, och sade: Salighet honom som sitter på stolen, wår Gud, och Lammet!

11. Och alle Änglar stodo kring om stolen, och om the Äldsta, och om the fyra djuren, och föllo på sina ansikten fram för stolen, och tilbådo Gud,

12. Och sade: Amen, låf och ära och wishet och tack och pris och kraft och starkhet ware wår Gud, ifrån ewighet til ewighet! Amen.

13. Och en af the Äldsta swarade och sade til mig: Ho äro thesse, som uti the sida hwita kläder klädde äro? Och hwadan äro the komne?

14. Och jag sade til honom: Herre, tu wet thet. Och han sade til mig: Thesse äro the, som komne äro utu stor bedröfwelse, och hafwa twagit sina kläder, och gjort them hwita i Lammets blod:

15. Therföre äro the för Guds stol, och tjena honom dag och natt uti hans tempel; och then på stolen sitter, skal bo öfwer them.

16. The skola icke mer hungra, eller