Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1192Cap. 7. 8. 9.
Johannis Uppenbarelse.

törsta; icke heller skal solen falla på them, icke heller någon hetta:

17. Ty lammet, som midt i stolen är, skal regera them, och leda them til lefwande wattukällor; och Gud skal aftorka alla tårar af theras ögon.

8. Capitel.

Och tå thet upbröt thet sjunde inseglet, wardt en tystnad i himmelen wid en half stund.

2. Och jag såg sju Änglar stå för Gud; och them wordo gifne sju basuner.

3. Och en annan Ängel kom, och stod för altaret, och hade et gylldene rökelsekar; och honom wardt gifwit mycket rökwerk, på thet han skulle gifwa til alla helgons böner på gylldene altaret, som är för stolen.

4. Och rökwerkens rök, af helgonens böner, gick up af Ängelens hand för Gud.

5. Och Ängelen tog rökelsekaret, och upfyllde thet med eld af altaret, och kastade ned på jorden; och ther skedde thordön, röster och ljungeld och jordbäfning.

6. Och de sju Änglar, med the sju basuner, skickade sig til at basuna.

7. Och then förste Ängelen basunade; och wardt et hagel och eld, bemängda med blod; och the wordo kastade på jorden; och tredje parten af trän wardt upbränd; och alt grönt gräs brann up.

8. Och then andra Ängelen basunade; och uti hafwet wardt kastadt såsom et stort brinnande berg; och tredje parten af hafwet wardt blod;

9. Och den tredje parten af the lefwande kreatur, som i hafwet woro, blefwo döde; och tredje parten af skeppen förgingos.

10. Och tredje Ängelen basunade; och en stor stjerna föll ned af himmelen, brinnande som et bloss, och föll uti tredje parten af älfwerna och uti wattukällorna:

11. Och stjernans namn kallas malört; och tredje parten wändes i malört; och många menniskor blefwo döda af watnet, som förbittradt wardt.

12. Och then fjerde Ängelen basunade; och tredje parten af solen wardt slagen, och tredje parten af månan, och tredje parten af stjernorna, så at tredje parten af them wardt förmörkad, och tredje delen af dagen icke skina kunde; och af natten sammalunda.

13. Och jag såg, och hörde en Ängel, som flög midt igenom himmelen, och sade med hög röst: We, we, we them som bo på jorden, för the andra röster af the tre Änglars basuner, som ännu basuna skola.

9. Capitel.

Och then femte Ängelen basunade; och jag såg en stjerna falla af himmelen på jorden; och honom wardt gifwen nyckelen til afgrundens brunn.

2. Och han uplät afgrundens brunn; och ther upgick en rök, såsom af en stor ugn; och solen och wädret wordo förmörkade af brunnens rök.

3. Och utu röken kommo gräshoppor på jorden; och them wardt gifwen magt, såsom scorpioner på jorden magt hafwa;

4. Och wardt sagdt til them at the icke skulle göra gräset på jorden skada, icke heller något thet grönt war, icke heller något trä, utan allena menniskorna, them som icke hade Guds tekn i sina anleten.

5. Och them wardt gifwit, at the icke skulle döda them, utan at the skulle qwälja them i fem månader; och theras qwal war såsom qwal af scorpionen, tå han hafwer stungit menniskorna.

6. Och i the dagar skola menniskorna söka efter döden, och skola icke finna honom: och the skola begära dö; och döden skal fly ifrå them.

7. Och the gräshoppor äro lika the hästar, som til krigs beredde äro; och på theras hufwud såsom kronor, guld lika; och theras ansikte såsom menniskors ansikte.

8. Och the hade hår såsom qwinnohår; och theras tänder woro såsom lejons;

9. Och hade pansar såsom jernpansar;