Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 9. 10.1193
Johannis Uppenbarelse.

och bullret af theras wingar såsom wagnsbuller, ther många hästar löpa til krigs;

10. Och hade stjertar såsom scorpioner, och gaddar woro i theras stjertar; och theras magt war til at qwälja menniskorna i fem månader;

11. Och hade öfwer sig en Konung, en Ängel af afgrunden, hwilkens namn på Ebreiska heter Abaddon; på Grekiska Apollyon.

12. Et We är framfarit, och si, här komma ännu twå andra We efter.

13. Och then sjette Ängelen basunade; och jag hörde en röst af the fyra hörn af thet gylldene altaret, som är för Guds ögon;

14. Och sade til then sjette Ängelen, som basunen hade: Lös the fyra Änglar, som bundne äro uti then stora älfwen Euphrates.

15. Och the fyra Änglar wordo löse, hwilka beredde woro til en stund, til en dag, til en månad och til et år, at the skulle döda tredje parten af menniskorna.

16. Och talet på thet resigtyget war många sinom tusende tusende; och jag hörde theras tal.

17. Och så såg jag ock hästarna i synen; och the som sutto på them, the hade glödande, gula, och swafwel-pansar; och hufwuden på hästarna woro såsom lejonhufwuden; och af theras mun utgick eld och rök och swafwel.

18. Af theras tre plågor wardt dödad tredje parten af menniskorna, af elden, och röken och swaflet, som utaf theras mun gick.

19. Ty theras magt war i theras mun och i theras stjertar: och stjertarne woro ormar like, och hade hufwud, ther the skada med gjorde.

20. Och woro ännu menniskor, som icke woro dödade af thessa plågor, och icke bättrade sig af sina händers werk, at the icke tilbådo djefwulskap och afgudar af guld, silfwer, koppar, sten och trä, the ther hwarken se kunna, eller höra, eller gå;

21. Och icke gjorde bot för sitt mord, trolldom, skörhet och tjufweri.

10. Capitel.

Och jag såg en annan stark Ängel nedkomma af himmelen: han war klädd med en sky, och en regnbåge öfwer hans hufwud, och hans ansikte såsom solen, och hans fötter såsom eldspelare.

2. Och han hade i sin hand en öppen bok; och han satte sin högra fot på hafwet, och then wänstra på jorden,

3. Och ropade med hög röst, som et rytande lejon; och tå han ropade, talade sju thordön sina röster.

4. Och tå the sju thordönen talat hade sina röster, wille jag skrifwa them. Tå hörde jag en röst af himmelen säga til mig: Besegla thet the sju thordönen talat hafwa, och skrif thet icke.

5. Och Ängelen, som jag såg stå på hafwet och på jorden, hof sin hand up til himmelen,

6. Och swor wid honom, som lefwer ifrån ewighet til ewighet, then ther himmelen skapat hafwer, och hwad ther uti är, och jorden, och hwad ther uti är, och hafwet, och hwad ther uti är, at ingen tid skal wara mer:

7. Utan i the dagar, tå then sjunde Ängelens röst höres, tå han warder basunande, tå skal Guds hemlighet fullkomnad warda, såsom han förkunnat hade genom sina tjenare Propheterna.

8. Och jag hörde åter en röst af himmelen tala med mig, och säga: Gack, och tag then öpna boken af Ängelens hand, som står på hafwet och på jorden.

9.Och jag gick til Ängelen, och sade til honom: Få mig boken. Och han sade til mig: Tag och ät up henne, och hon skal rifwa tig i buken; men i tin mun skal hon wara söt som honing.

10. Och jag tog boken af Ängelens hand, och åt henne up; och hon wardt i min mun söt som honing: och tå jag hade ätit Henne, ref hon mig i buken.

11. Och han sade til mig: Tu måste åter prophetera för folk, hedningar, och tungomål och många Konungar.