Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1194Cap. 11. 12.
Johannis Uppenbarelse.

11. Capitel.

Och mig wardt gifwen en rö, såsom en käpp, och mig wardt sagdt: Statt up, och mät Guds tempel och altare och them som tilbedja ther inne.

2. Men then inre choren af templet kasta ut, och mät honom icke; ty han är gifwen hedningarna; och the skola förtrampa then heliga staden i twå och fyratio månader.

3. Och jag skal gifwa twå mina witnen; och the skola prophetera i tusende twåhundrade och sextio dagar, klädde i säckar.

4. Thesse äro tu oljoträn och tu bloss, ståndande för jorderikets Gud.

5. Och hwar någon wille göra them skada, så går elden utaf theras mun, och förtärer theras fiender; och hwar någon wille göra them ondt, så måste han dödas.

6. Thesse hafwa magt til at igenlycka himmelen, at intet regnar uti the dagar, tå the prophetera, och hafwa magt öfwer watnet, at förvända thet i blod, och slå jorden med allahanda plågor, så ofta the wilja.

7. Och tå the hafwa lyktat sitt witnesbörd, skal thet wilddjuret, som upstiger af afgrunden, hålla en strid med them, och skal öfwerwinna them, och döda them.

8. Och theras lekamen skola blifwa liggande på gatorna i then stora staden, som heter thet andeliga Sodom och Egypten, ther wår HERre korsfäst är.

9. Och skola några af folken och slägterna och tungomålen och af hedningarna se theras lekamen i tre dagar och en half, och skola icke wilja tilstädja theras lekamen läggas i grafwar.

10. Och the på jorden bo, skola fröjda sig öfwer them, och skola glädjas, och sända hwar annan gåfwor; ty thesse twå Propheter twingade them som bo på jorden.

11. Och efter tre dagar och en half, kom lifwets ande af Gudi uti them, och the stodo på sina fötter; och en stor förskräckelse föll på them, som sågo them.

12. Och the hörde en hög röst af himmelen säga til them: Stiger hit up. Och the stego up i himmelen uti en sky; och theras owänner sågo them.

13. Och I samma stunden wardt en stor jordbäfning, och tionde delen af staden föll ned; och blefwo i jordbäfningen dödade sjutusende menniskors namn; och the andre wordo förfärade, och gåfwo Gud i himmelen pris.

14. Thet andra we gick öfwer; och si, thet tredje we kommer snart.

15. Och then sjunde Ängelen basunade; och i Himmelen hördes höga röster, the ther sade: Thenna werldens riken äro wordne war HERras och hans Christs, och han skal regera af ewighet til ewighet.

16. Och the fyra och tjugu Äldste, som för Gudi på sina stolar sutto, föllo på sina ansikten, och tilbådo Gud,

17. Och sade: Wi tacke tig, HERre, allsmägtige Gud, tu som äst, och warit hafwer, och tilkommande äst; ty tu hafwer tagit tin stora kraft, och regerar;

18. Och hedningarne äro wrede wordne; och tin wrede är kommen, och the dödas tid, at the skola dömas, och at tu skal löna tina tjenare Propheterna och helgonen och them, som frukta titt namn, små och stora, och förderfwa them, som jorden förderfwat hafwa.

19. Och Guds tempel wardt uplåtit i himmelen; och hans testamentsark wardt sedd i hans tempel; och ther skedde ljungeld och röster och thordön och jordbäfning och stort hagel.

12. Capitel.

Och i himmelen syntes et stort tekn, en qwinna beklädd med solen, och månan under hennes fötter, och på hennes hufwud en krona af tolf stjernor.

2. Och hon war hafwande, ropade, och pintes med barn, och hade stort qwal til at föda.

3. Och så syntes et annat tekn i himmelen; och si, en stor röd drake, som hade sju hufwud och tio horn, och på hans hufwud sju kronor.