Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 12. 13.1195
Johannis Uppenbarelse.

4. Och hans stjert drog tredje parten af himmelens stjernor, och kastade them ned på jorden; och draken stod för qwinnan, som föda skulle, på thet när hon födt hade, skulle han upäta hennes barn.

5. Och hon födde et swenbarn, som regera skulle alla hedningar med jernris; och hennes barn wardt borttagit til Gud och til hans stol.

6. Och qwinnan flydde uti öknen, ther hon rum hade beredt af Gudi, at hon ther födas skulle, i tusende tuhundrade och sextio dagar.

7. Och thet wardt en stor strid i himmelen: Michael och hans Änglar stridde med draken, och draken stridde och hans änglar.

8. Och the wunno intet, och theras rum wardt icke mer funnit i himmelen.

9. Och then store draken, then gamle ormen, then ther heter djefwul och Satan, wardt utkastad, then ther bedrager hela werlden; och han wardt kastad på jorden, och hans änglar wordo ock bortkastade med honom.

10. Och jag hörde en stor röst, som sade i himmelen: Nu är wår Guds salighet och kraft och rike och magt hans Christs worden, efter wåra bröders åklagare är förkastad, then them åklagade för Gud, dag och natt.

11. Och the wunno honom för Lammets blods skul, och för thes witnesbörds ords skul; och the hafwa icke älskat sitt lif alt in til döden.

12. Therföre glädjens I himlar, och the som bo i them. We them som bo på jorden och på hafwet; ty djefwulen stiger ned til eder, och hafwer en stor wrede, wetande, at han icke lång tid hafwer.

13. Och tå draken såg, at han förkastad war på jorden, förföljde han qwinnan, som swenbarnet födt hade.

14. Och qwinnan wordo gifne twå wingar, såsom af en stor örn, at hon skulle flyga uti öknen uti sitt rum, ther hon födes en tid, och twå tider, och en half tid, ifrån ormens ansikte.

15. Och ormen sprutade utu sin mun watn, såsom en ström, efter qwinnan, på thet han skulle fördränka henne;

16. Men jorden halp qwinnan, och uplät sin mun, och upswalg strömmen, som draken af sin mun utsprutat hade.

17. Och draken wardt wred på qwinnan, och gick bort, at han skulle örliga med the andra af hennes säd, the som hålla Guds bud, och hafwa JEsu Christi witnesbörd.

18. Och jag stod på hafwets sand.

13. Capitel.

Och jag såg et wilddjur upstiga utu hafwet, som hade sju hufwud och tio horn, och på thes horn tio kronor, och på thes hufwud hädelsens namn.

2. Och wilddjuret, som jag såg, thet war likt en pardel, och thes fötter såsom björnfötter, och thes mun såsom lejons mun; och draken gaf thy sin kraft och sin stol och stor magt.

3. Och jag såg et af hans hufwud, såsom sargadt till döds; och dess dödssår wardt igenläkt; och hela jorden förundrade sig på wilddjuret.

4. Och the tilbådo draken, som wilddjuret hade magt gifwit, och tilbådo wilddjuret, sägande; Ho är wilddjuret lik? Eller ho förmår strida mot thy?

5. Och thy wardt gifwen en mun til at tala stora ting och hädelse; och thy wardt gifwen magt til at bruka sig i twå och fyratio månader.

6. Och thet uplyfte sin mun, til at tala hädelse mot Gud, til att häda hans namn och hans tabernakel och them som bo i himmelen; och thy wardt medgifwit strida med helgonen och winna them.

7. Och thy wardt gifwen magt öfwer alla slägter och tungomål och hedningar.

8. Och alle the, som på jorden bo, tilbådo thet, hwilkas namn icke skrifna äro i Lammets lifsbok, hwilket dödadt är ifrå werldens begynnelse.

9. Then ther öra hafwer, han höre.

10. Then ther leder i fängelse, han skal gå i fängelse; then ther dräper med swärd, han måste dödas med swärd. Här är the heligas tålamod och tro.