Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1196Cap. 13. 14.
Johannis Uppenbarelse.

11. Och jag såg et annat wilddjur upstiga utur jorden; och thet hade twå horn, lika som Lammet, och thet talade som draken;

12. Och thet gör all thet första wilddjurets magt, i thes åsyn, och thet kommer jorden, och them ther på bo, til at tilbedja thet första wilddjuret, hwilkets dödssår igenläkt war;

13. Och thet gör stora tekn, så at thet ock låter eld falla ned af himmelen på jorden, i menniskors åsyn;

14. Och thet bedrager them som bo på jorden, för the tekn skul, som thy gifna äro at göra för wilddjuret, sägande til them som bo på jorden, at the skola göra wilddjuret, som war sargadt af swärd, och war lefwande wordet, et beläte.

15. Och thy wardt gifwit, at thet skulle gifwa wilddjurets beläte anda, och at wilddjurets beläte skulle tala, och så beställat, at hwilka som helst icke tillbådo wilddjurets beläte, skulle dödas.

16. Och thet lät alla, små och stora, rika och fattiga, fria och tjenare, taga wedertekn uti theras högra hand, eller på theras anleten;

17. Och ingen skal köpa, eller sälja, utan then ther hafwer wederteknet, eller wilddjurets namn, eller thes namns tal.

18. Här är wisdomen. Den ther förstånd hafwer, han räkne wilddjurets tal; ty thet är en menniskas tal, och thes tal är sexhundrade sextio och sex.

14. Capitel.

Och jag såg; och si, et Lamm stod på Sions berg, och med thy hundrade fyra och fyratio tusende, som hade thes Faders namn beskrifwit på sina anleten.

2. Och jag hörde en röst af himmelen, såsom af et stort watn, och såsom en röst af et stort thordön; och rösten, som jag hörde, war såsom harpolekares, the ther lekte på sina harpor.

3. Och de söngo såsom ett ny sång för stolen, och för the fyra djuren, och för the Äldsta; och ingen kunde lära then sången, utan the hundrade fyra och fyratiotusende, som köpte äro af jorden.

4. Thesse äro the, som med qwinnor icke besmittade äro; ty the äro jungfrur; thesse äro the som följa Lammet, ehwart thet går; thesse äro köpte ifrå menniskorna til en förstling Gudi och Lammet:

5. Och i theras mun är intet swek funnit; ty the äro utan smitta för Guds stol.

6. Och jag såg en annan Ängel flyga midt igenom himmelen: han hade et ewigt Evangelium, thet han förkunna skulle them som på jorden bo och alla hedningar och slägter och tungomål och folk.

7. Och som sade med hög röst: Frukter Gud, och gifwer honom ära; ty stunden är kommen til hans dom; och tilbeder honom, som hafwer gjort himmel och jord, hafwet och wattukällorna.

8. Och en annan Ängel följde efter, och sade: Fallen, fallen är then stora staden Babylon; ty hon hafwer dricka gifwit alla hedningar af wredens win, sitt boleris.

9. Och tredje Ängelen följde them, och sade med hög röst: Hwar någon tilbeder wilddjuret och thes beläte, och tager thes wedertekn på sitt anlete, eller på sin hand,

10. Han skal ock han dricka af Guds wredes win, thet inskänkt och klart är i hans wredes kalk, och han skal warda plågad med eld och swafwel i heliga Änglars åsyn, och i Lammets åsyn.

11. Och röken af theras plågor skal upstiga i ewighet til ewighet; och the hafwa hwarken dag eller natt ro, som tilbedja wilddjuret och thes beläte, och ther någon tagit hafwer thes namns wedertekn.

12. Här är the heligas tålamod; här äro the som hålla Guds bud och JEsu tro.

13. Och jag hörde en röst af himmelen säga til mig: Skrif: Salige äro the döde, som i HERranom dö, här efter; ja, Anden säger, at the skola hwila sig ifrå sitt arbete; ty theras gerningar följa them efter.

14. Och jag såg, och si, en hwit sky;