Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 17. 18.1199
Johannis Uppenbarelse.

tilhörer: The sju hufwuden äro sju berg, ther qwinnan sitter uppå; och thet äro sju Konungar.

10. Fem äro fallne; en är, och then andra är icke ännu kommen; och när han kommer, skal han icke länge blifwa.

11. Och wilddjuret, som hafwer warit, och icke är, thet är then åttonde; och han är utaf the sju, och han går uti fördömelse.

12. Och the tio horn, som tu sett hafwer, äro tio Konungar, som ännu icke hafwa fått riken, utan skola, såsom Konungar, på en stund få magt med wilddjuret.

13. Thesse hafwa alle et råd, och skola gifwa wilddjuret sin magt och kraft.

14. The skola strida med Lammet; och Lammet skal winna them; ty thet är en HERre öfwer alle Herrar, och en Konung öfwer alla Konungar; och med thy äro the utkallade och utkorade och trogne.

15. Och han sade til mig: Watnet, som tu såg, ther skökan sitter på, är folk och skaror och hedningar och tungomål.

16. Och the tio horn som tu sett hafwer på wildjuret, skola hata skökan, och lägga henne öde och naken, och the skola upäta hennes kött, och bränna henne up i eld;

17. Ty Gud hafwer gifwit them i hjertat, at the skola göra thet honom behagar, och göra alla en mening, at the skulle gifwa wilddjuret riket, til thes Guds ord warda fullkomnade.

18. Och qwinnan, som tu sett hafwer, är then stora staden, som rike hafwer öfwer jordens Konungar.

18. Capitel.

Och sedan såg jag en annan Ängel komma ned af himmelen, then stor magt hade; och jorden wardt uplyst af hans klarhet.

2. Och han ropade med magt och hög röst, sägande: Fallen, fallen är then stora Babylon, och är worden en djeflaboning, och alla orena andars tilhåll, och alla orena och ohyggeliga foglars tilhåll.

3. Ty alla hedningar hafwa druckit af wredens win, hennes boleris, och Konungarne på jorden hafwa bolat med henne, och köpmännerne på jorden äro rike wordne af hennes stora wällust.

4. Och jag hörde en annan röst af himmelen, som sade: I mitt folk, går ut ifrå henne, at I icke delaktige warden i hennes synder, och at I icke fån något af hennes plågor.

5. Ty hennes synder räcka alt up i himmelen, och Gud hafwer dragit til minnes hennes orättfärdigheter.

6. Betaler Henne, såsom hon hafwer betalt eder, och görer henne dubbelt efter hennes gerningar, och med samma kalk som hon hafwer inskänkt eder, inskänker henne dubbelt.

7. Så mycket hon sig hafwer härlig hållit och i wällust warit, så mycket inskänker henne pina och gråt; ty hon säger i sitt hjerta: Jag sitter, och är en Drottning, och icke enka, och hafwer ingen sorg.

8. Therföre skola hennes plågor komma på en dag, död, gråt och hunger; och hon skal warda upbränd i eld; ty HERren Gud är stark, som henne döma skal.

9. Och jordens Konungar skola gråta henne, och beklaga sig öfwer henne, the som med henne bolat, och i wällust lefwat hafwa, tå the få se röken af hennes brand;

10. Och skola stå långt ifrå, för hennes plågas räddhågas skul, och säga: We, we then stora staden Babylon, then starka staden; ty uti en stund är tin dom kommen.

11. Och köpmännerne på jorden skola gråta och sörja öfwer henne, at ingen köper theras waror mer:

12. Guld och silfwer och ädla stenar och perlor och silke och purpur och skarlakan och alt Thynenträ och alla käril af elphenben och alla käril af kosteligt trä och af koppar och jern och marmor

13. Och canel och timjan och salfwa och rökelse och win och olja och semlor