Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1206

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1202Cap. 20. 21.
Johannis Uppenbarelse.

11. Och jag såg en stor hwit stol, och en sitta på honom, för hwilkens ansikte flydde jord och himmel; och them wardt intet rum funnit.

12. Och jag såg the döda, stora och små, stå i Guds åsyn; och böckerna wordo uplåtna; och en annan bok wardt uplåten, som är lifsens; och the döde wordo dömde, efter som skrifwit war i böckerna, efter theras gerningar.

13. Och hafwet gaf igen the döda, som ther uti woro; och döden och helfwetet gåfwo igen the döda, som uti them woro; och thet blef dömdt om hwar och en efter theras gerningar.

14. Och döden och helfwetet wordo kastade uti then brinnande sjön: thenna är then andra döden.

15. Och then ther icke wardt funnen skrifwen i lifsens bok, han wardt kastad i then brinnande sjön.

21. Capitel.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty then första himmelen och then första jorden förgingos; och hafwet är icke mer.

2. Och jag, Johannes, såg then heliga staden, thet nya Jerusalem, nederkomma af himmelen ifrå Gudi, tilredd såsom en prydd brud til sin man.

3. Och jag hörde en stor röst af himmelen säga: Si, Guds tabernakel ibland menniskorna; och han skal bo med them; och the skola wara hans folk; och sjelfwer Gud med them skal wara theras Gud;

4. Och Gud skal aftorka alla tårar af theras ögon; och ingen död skal sedan wara; icke heller gråt, icke heller rop, icke heller någon wärk warder mer; ty thet första är förgångit.

5. Och then ther satt på stolen sade: Si, jag gör all ting ny. Och han sade til mig: Skrif; ty thessa ord äro wissa och sanna.

6. Och han sade til mig: Thet är gjordt. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Jag skal gifwa honom, som törstar, af lefwande watnets källa för intet.

7. Then som winner, han skal alt thetta få äga; och jag skal wara honom hans Gud, och han skal wara min son.

8. Men the rädde och otrogne och grufwelige och mandråpare och bolare och trollkarlar och afgudadyrkare och alle lögnaktige, theras del skal wara uti then sjön, som brinner med eld och swafwel, hwilket är then andra döden.

9. Och til mig kom en af the sju Änglar, som hade sju skålar fulla med the sju yttersta plågor; och han talade med mig, och sade: Kom, och jag wil wisa tig bruden, Lammets hustru.

10. Och han förde mig i Andanom på et stort och högt berg, och wiste mig then stora staden, thet heliga Jerusalem, nederkomma af himmelen ifrå Gud.

11. Och han hade Guds härlighet; och hans ljus war lika som then aldraädlaste stenen, en klar jaspis.

12. Och han hade en stor och hög mur, then ther tolf portar hade, och i portarna tolf Änglar och inskrifna namn, hwilka äro the tolf Israels söners slägters namn.

13. Östan til tre portar, nordan til tre portar, sunnan til tre portar, wästan til tre portar.

14. Och stadsmuren hade tolf grundwalar, och i them the tolf Lammets Apostlars namn.

15. Och then som talade med mig, hade en gylldene rö, ther han med mäta skulle staden och hans portar och hans mur.

16. Och staden ligger fyrkant, och thes längd är så stor som bredden: och han mätte staden med rön, tolf tusende stadier; och thes längd och bredd och höjd äro lika.

17. Och han mätte thes mur hundrade fyra och fyratio alnar, efter en menniskas mått, som Ängelen hade.

18. Och thes murs byggning war af jaspis, men sjelfwa staden af klart guld, lik wid rent glas.

19. Och stadsmurens grundwalar woro prydde med all dyrbar sten: första grundwalen war en jaspis, then andra