Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/1207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 21. 22.1203
Johannis Uppenbarelse.

en saphir, then tredje en calcedonier, then fjerde en smaragd,

20. Then femte en sardonix, then sjette en sardis, then sjunde en chrysolith, then åttonde en beryll, then nionde en topazier, then tionde en chrysopras, then ellofte en hyacinth, then tolfte en amethist.

21. Och the tolf portar woro tolf perlor, hwar för sig; och hwar port war af en perla; och stadens gator woro klart guld, såsom genomskinande glas.

22. Och jag såg ther intet tempel uti; ty HERren, allswåldig Gud, är templet ther uti, och Lammet.

23. Och staden behöfwer icke sol eller måna, at the skola lysa ther uti; ty Guds härlighet uplyser honom, och thes ljus är Lammet.

24. Och hedningarne, som salige warda, skola wandra i thes ljus, och Konungar e på jorden skola föra sin härlighet och ära in uti honom.

25. Och thes portar låtas icke til om dagen; ty ther warder ingen natt.

26. Och the skola föra hedningarnas härlighet och ära in uti honom.

27. Ther skal intet inkomma, som besmitteligt är, eller thet styggelse gör och lögn; utan the som skrifne äro i Lammets lefwande bok.

22. Capitel.

Och han wiste mig en klar älf med lefwande watn, klar som christall, som gick ifrå Guds stol och Lammets.

2. Midt uppå hans gator, och på båda sidor wid älfwen, stod lifsens trä, bärande tolffald frukt, och bar sin frukt alla månader; och löfwen af träet tjente til hedningarnas helbrägda.

3. Och intet förbannadt skal wara mer; utan Guds och Lammets stol skal blifwa ther uti; och hans tjenare skola honom tjena.

4. Och the skola se hans ansikte; och hans namn skal wara på theras anleten.

5. Och natt blifwer icke mer ther; och the behöfwa icke ljus, icke heller solens ljus; ty HERren Gud uplyser them; och the skola regera ifrån ewighet til ewighet.

6. Och han sade til mig: Thessa ord äro wissa och sanna; och HERren, the heliga Propheters Gud, sände sin Ängel, at wisa sina tjenare hwad ske skal innan kort tid.

7. Och si, jag kommer snarligen: salig är then, som häller Prophetians ord i thenna boken.

8. Och jag är Johannes, som hörde och såg thetta; och sedan jag hade thet hört och sett, föll jag ned at tilbedja för Ängelens fötter, som mig thetta wiste.

9. Och han sade til mig: Se til, at tu gör thet icke; ty jag är tin medtjenare, och tina bröders, Propheternas, och theras, som hålla thenna bokens ord. Tilbed Gud.

10. Och han sade til mig: Besegla icke thenna Prophetias ord i thenna bok; ty tiden är när.

11. Then som ond är, han ware ännu ond; och then som oren är, han ware ännu oren; men then som from är, han warde ännu frommare; och then helig är, warde ännu heligare.

12. Och si, jag kommer snart, och min lön med mig, til at wedergälla hwar och en, såsom hans gerning är.

13. Jag är A och O, begynnelsen och änden, then förste och then siste.

14. Salige äro the, som hålla hans bud, på thet theras magt skal wara i lifsens trä, och ingå genom portarna i staden.

15. Ty utantil äro hundar och trollkarlar och bolare och mandråpare och afgudadyrkare och alla the som älska och göra lögnen.

16. Jag, JEsus, sände min Ängel, at han skulle betyga eder thetta i församlingarna. Jag är Davids rot och slägte, en klar morgonstjerna.

17. Och Anden och bruden säga: Kom. Och then thet hörer, han säge: Kom. Och then ther törstar, han