Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/917

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Cap. 5.913
Matthei Evangelium.

minste i himmelriket; men hwilken som thet gör, och lärer, han skal kallas stor i himmelriket.

20. Ty jag säger eder, at utan eder rättfärdighet öfwergår the Skriftlärdes och the Phariseers, tå skolen I icke komma i himmelriket.

21. I hafwen hört, at them gamlom sagdt är: Tu skal icke dräpa; men hwilken som dräper, han skal wara skyldig under domen.

22. Men jag säger eder, at hwilken som förtörnas på sin broder, han skal wara skyldig under domen; men hwilken som säger Racha til sin broder, han är skyldig under Rådet; men hwilken som säger, tu dåre, han är skyldig til helwetes eld.

23. Therföre, om tu offrar tin gåfwa på altaret, och kommer så ihog, at tin broder hafwer något emot tig;

24. Så lägg ther tin gåfwa ned för altaret, och gack först bort och förlika tig med tin broder, och kom sedan och offra tin gåfwa.

25. Tu skal wara tin trätobroder benägen til wänskap snart, medan tu ännu äst med honom på wägen; at tin trätobroder antwardar tig icke domarenom, och domaren antwardar tig tjenarenom, och tu kastas så i häktelse.

26. Sannerligen säger jag tig: Tu warder ther icke utkommande, til thes tu hafwer betalat then yttersta skärfwen.

27. I hafwen hört, at thet war sagdt them gamlom: Tu skal icke göra hor.

28. Men jag säger eder: Hwilken som ser på en qwinna, til at begära henne, han hafwer allaredan gjort hor med henne i sitt hjerta.

29. Om så är, at titt högra öga är tig til förargelse, så rif thet ut, och kastat ifrå tig; thet är tig bättre, at en tin ledamot förderfwas, än at tin hela kropp skulle kastas til helfwetes.

30. Är thet ock så, at tin högra hand är tig til förargelse, så hugg henne af, och kasta henne ifrå tig: thet är tig bättre, at en tin ledamot förderfwas, än at hela kroppen kastas til helfwetes.

31. Thet är ock sagdt: Hwilken som öfwergifwer sin hustru, han skal gifwa henne et skiljobref.

32. Men jag säger eder: Hwilken som helst öfwergifwer sin hustru, utan för hors skul, han kommer henne til at göra hor; och hwilken en öfwergifwen tager til hustru, han gör hor.

33. Åter hafwen I hört, at thet war sagdt them gamlom: Tu skal icke swärja tig mehn; utan skal hålla HERranom tin ed.

34. Men jag säger eder, at I skolen als intet swärja, hwarken wid himmelen; ty han är Guds stol:

35. Eller wid jorden; ty hon är hans fotapall: ej heller wid Jerusalem; ty thet är en mägtig Konungs stad.

36. Ej heller skal tu swärja wid titt hufwud; ty tu förmår icke göra et hår hwitt eller swart.

37. Men edert tal skal wara: Ja, ja; nej, nej; hwad ther öfwer är, thet är af ondo.

38. I hafwen hört, at thet är sagdt: Öga för öga, tand för tand.

39. Men jag säger eder, at I skolen icke stå thet onda emot; utan är thet så, at någon slår tig wid thet högra kindbenet, så wänd honom ock thet andra til.

40. Och om någon wil gå til rätta med tig, och taga tin kjortel ifrå tig, låt honom ock hafwa kåpan med;

41. Och om någon nödgar tig en mil, så gack twå med honom.

42. Gif honom, som af tig bedes, och wänd tig icke ifrå honom, som något wil låna af tig.

43. I hafwen hört, at thet är sagdt: Tu skal älska tin nästa, och hata tin fiende.

44. Men jag säger eder: Älsker edra owänner; wälsigner them som eder banna; görer wäl emot them som eder hata; bedjer för them som göra eder skada och förfölja eder;

45. På thet I skolen wara eder Faders barn, som är i himmelen; ty han låter sin sol upgå öfwer onda och goda, och låter regna öfwer rättfärdiga och orättfärdiga.


3 N