Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/918

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
914Cap. 5. 6.
Matthei Evangelium

46. Förty, om I älsken them, som eder älska, hwad fån I för lön? Göra ock icke the Publicaner thet samma?

47. Om I hafwen eder wänligt mot edra bröder allenast, hwad besynnerligt gören I? Göra icke ock så the Publicaner?

48. Warer förthenskul fullkomlige, såsom eder himmelske Fader fullkomlig är.

6. Capitel.

Hafwer akt uppå eder almosa, at I icke gifwen henne för menniskorna, på thet I skolen warda sedde af them: annars hafwen I ingen lön när eder Fader, som är i himmelen.

2. När tu nu gifwer almosa, låt icke stöta i basun för tig, som the skrymtare göra i Synagogorna och uppå gatorna, at the skola warda prisade af menniskorna. Sannerligen säger jag eder, the hafwa fått sin lön.

3. Men när tu will gifwa almosa, så låt tin wänstra hand icke weta hwad then högra gör;

4. På thet tin almosa blifwer lönlig, och tin Fader, som i löndom ser, wedergäller tig thet uppenbarligen.

5. Och när tu beder, skal tu icke wara som the skrymtare; förty the stå gerna i Synagogorna och i gatuhörnen och bedja, at the skola blifwa sedde af menniskor. Sannerligen säger jag eder, the hafwa fått sin lön.

6. Men när tu beder, så gack in i tin kammare, och slå dören til, och bed tin Fader hemligen; och tin Fader, som i löndom ser, skal tig thet werdergälla uppenbarligen.

7. Och när I bedjen, skolen I icke wara mångtalige, såsom hedningarne; ty the mena, at the skola warda hörde för sina många ords skul.

8. Warer förthenskul them icke like: eder Fader wet wäl hwad eder görs behof förr än I bedjen honom.

9. Therföre skolen I bedja alltså: Fader wår, som äst i himlom! Helgadt warde titt namn.

10. Tilkomme titt rike. Ske tin wilje, såsom i himmelen, så ock på jorden.

11. Gif oss i dag wårt dagliga bröd.

12. Och förlåt oss wåra skulder, såsom ock wi förlåte them oss skyldige äro.

13. Och inled oss icke i frestelse; utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är titt och magten och härligheten, i ewighet. Amen.

14. Ty om I förlåten menniskorna theras brott, så förlåten ock eder himmelske Fader eder.

15. Men om I icke förlåten menniskorna theras brott, så skal eder Fader icke heller förlåta eder edra brott.

16. När som I fasten, skolen I icke wara som I woren bedröfwade, såsom the skrymtare; ty the förwandla sitt ansigte, at the skola synas för menniskor med sin fasta. Sannerligen säger jag eder, the hafwa redan sin lön.

17. Men när tu fastar, så smörj titt hufwud, och twå titt ansigte,

18. At tu icke synes för menniskor med tin fasta, utan för tin Fader, som lönligen är, och tin Fader, som ser i löndom, wedergäller tig thet uppenbarligen.

19. I skolen icke församla eder ägodelar på jorden, ther mal och rost förderfwa them, och ther som tjufwar grafwa eller stjäla;

20. Utan församler eder ägodelar i himmelen, ther hwarken rost eller mal förderfwar them, och ther tjufwar icke grafwa eller stjäla.

21. Ty ther edra ägodelar äro, ther är ock edert hjerta.

22. Kroppens ljus är ögat: är titt öga enfaldigt, så warder tin hela kropp ljus.

23. Men är titt öga argt, så warder tin hela kropp mörk. Är thet nu så, at ljuset, som är i tig, är mörker, huru stort blifwer tå mörkret sjelft?

24. Ingen kan tjena twå herrar; ty at han antingen skal hata then ena, och then andra älska, eller han håller sig in til then ena, och then andra föraktar han. I kunnen icke tjena Gudi och Mammon.