Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/919

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Cap. 6. 7.915
Matthei Evangelium.

25. Therföre säger jag eder: Sörjer icke för edert lif, hwad I skolen äta och dricka, och icke för eder kropp, hwad I skolen kläda eder med. Är icke lifwet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?

26. Ser uppå foglarna under himmelen: the så intet, och intet skära the heller up, och församla intet i ladorna; och eder himmelske Fader föder them. Ären I icke mycket mer än the?

27. Hwilken ibland eder är, som med sin omsorg förmår sätta en aln til sin längd?

28. Och för hwars skul sörjen I för kläder? Skåder liljorna på marken huru the wäxa: the arbeta intet, ej heller spinna;

29. Dock säger jag eder, at icke Salomo, i all sin härlighet, war så klädd som en af them.

30. Kläder nu Gud så gräset på marken, hwilket dock i dag står, och i morgon kastas i ugnen, skulle han icke mycket mera göra thet eder, o I klentrogne?

31. Så skolen I nu icke hafwa omsorg, sägande: Hwad skole wi äta? Eller hwad skole wi dricka? Eller hwad skole wi kläda oss med?

32. Ty alt sådant söka hedningarne: eder himmelske Fader wet wäl, at alt thetta göres eder behof.

33. Söker först efter Guds rike och hans rättfärdighet, så faller eder alt thetta til.

34. Sörjer icke förthenskul för morgondagen; ty morgondagen hafwer sjelf sin omsorg med sig: thet är nog, at hwar dag hafwer sin egen plåga.

7. Capitel.

Dömer icke, på thet I icke skolen warda dömde.

2. Ty med then dom som I dömen, skolen I dömde warda, och med thet mått som I mäten, skal eder mätit warda.

3. Huru ser tu et grand i tin broders öga, och warder icke warse en bjelke i titt öga?

4. Eller huru säger tu tinom broder: Hålt, jag wil taga ut grandet af titt öga? Och si, en bjelke är i titt öga.

5. Tu skrymtare, kasta först ut bjelken af titt öga; se sedan til, huru tu kan uttaga grandet af tin broders öga.

6. I skolen icke gifwa hundarna thet heligt är, och edra pärlor skolen I icke kasta för swin, at the icke trampa them med sina fötter, och wända sig om emot eder och rifwa eder.

7. Beder, och eder skal warda gifwit; söker, och I skolen finna; klapper, och eder skal uplåtas:

8. Ty then som beder, han får; och then som söker, han finner; och honom som klappar warder uplåtit.

9. Eller hwilken är then menniska ibland eder, at om hans son bedes bröd af honom, som bjuder honom en sten?

10. Eller om han bedes fisk, mån han tå räcka honom en orm?

11. Är thet nu så, at I, som onde ären, kunnen likwäl gifwa edra barn goda gåfwor; huru mycket mer warder eder Fader, som är i himmelen, gifwandes them godt, som bedja af honom?

12. Alt thet I nu wiljen menniskorna skola göra eder, thet görer I ock them; ty thetta är lagen och Propheterne.

13. Går in igenom then trånga porten; ty then porten är wid, och then wägen är bred, som drager til fördömelse; och the äro många, som gå på honom.

14. Och then porten är trång, och then wägen är smal, som drager til lifwet; och få äro the, som finna honom.

15. Wakter eder för the falska Propheter, som komma til eder i fårakläder, men inwärtes äro the glupande ulfwar.

16. Utaf theras frukt skolen I känna them: icke hemtar man windrufwor af törne, ej heller fikon af tistel.

17. Så bär hwart och et godt trä god frukt; men et ondt trä bär ond frukt.

18. Et godt trä kan icke bära ond frukt; icke kan heller et ondt trä bära god frukt.

19. Hwart och et trä, som icke bär

3 N 2