Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/920

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
916Cap. 7. 8.
Matthei Evangelium.

god frukt, skal afhuggas, och kastas i elden.

20. Therföre skolen I känna them på theras frukt.

21. Icke warder hwar och en kommande in i himmelriket, som säger til mig: HERre, HERre, utan then, som gör min Faders wilja, som är i himmelen.

22. På then dagen warda många sägande til mig: HERre, HERre, hafwe wi icke propheterat uti titt namn, och i titt namn utdrifwit djeflar, och i titt namn många kraftiga gerningar gjort?

23. Tå skal jag bekänna them: Jag kände eder aldrig; går ifrå mig, I ogerningsmän.

24. Therföre, hwar och en som hörer thessa mina ord, och gör ther efter, honom liknar jag wid en wis man, som sitt hus byggde på et hälleberg.

25. Så föll slagregn, och kom flod, och wädret blåste, och stötte på huset, och thet föll dock icke omkull; ty thet war grundadt på hälleberget.

26. Och hwar och en som hörer af mig thessa ord, och gör icke ther efter, han liknas wid en fåwitsk man, som byggde sitt hus på sanden:

27. Och föll slagregn, och kom flod, och wädret blåste, och stötte på huset; och thet föll omkull, och thes fall war stort.

28. Och thet begaf sig, när JEsus lyktade thetta talet, wardt folket förskräckt öfwer hans lärdom;

29. Ty han predikade wäldeligen, och icke som the Skriftlärde.

8. Capitel.

När han nu gick ned af berget, följde honom mycket folk.

2. Och si, ther kom en spitelsk man, och tilbad honom, och sade: HERre, wil tu, så kan tu göra mig ren.

3. Tå räckte JEsus ut sin hand, och tog på honom, sägande: Jag wil; war ren. Och strax wardt han ren utaf sin spitelska.

4. Och JEsus sade til honom: Se til, at tu säger thet för ingen; utan gack bort, och låt Presten se tig, och offra then gåfwa, som Mose budit hafwer, til et witnesbörd öfwer them.

5. Men när JEsus gick in uti Capernaum, kom en Höfwitsman til honom, och bad honom,

6. Sägande: HERre, min tjenare ligger hemma borttagen, och hafwer stor wedermöda.

7. Tå sade JEsus til honom: Jag wil komma och bota honom.

8. Tå swarade Höfwitsmannen och sade: HERre, jag är icke wärdig, at tu skal gå in under mitt tak; utan säg allenast et ord, så blifwer min tjenare helbregda.

9. Ty jag är ock en menniska under annars mans wåld, och hafwer krigsknektar under mig; och jag säger til then ena: Gack, och han går; och til then andra: Kom, och han kommer; och til min dräng: Gör thet, och han gör så.

10. När JEsus thetta hörde, förundrade han sig, och sade til them som honom följde: Sannerligen säger jag eder, jag hafwer icke funnit sådana tro i Israel.

11. Men jag säger eder, at många warda kommande af östan och wästan, och skola sitta med Abraham, Isaac och Jacob i himmelriket;

12. Men riksens barn skola warda utkastade i thet yttersta mörkret: ther skal wara gråt och tandagnisslan.

13. Och JEsus sade til Höfwitsmannen: Gack; och som tu tror, så ske tig. Och i samma stunden blef hans tjenare helbregda.

14. Och när JEsus kom i Petri hus, och såg, at hans swära låg och hade skälfwosot,

15. Tå tog han på hennes hand; och skälfwosoten öfwergaf henne. Och hon stod up, och tjente them.

16. Och när aftonen kom, hade the til honom många som woro besatte; och han dref ut andarna med ord; och alla them, som ondt hade botade han;

17. På thet fullbordas skulle thet som sagdt war genom Esaia Propheten,