Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/922

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
918Cap. 9. 10.
Matthei Evangelium.

mästare med Publicaner och syndare?

12. När JEsus thet hörde, sade han til them: The helbregda behöfwa icke läkare, utan the kranke.

13. Men går och lärer hwad thet är: Jag hafwer lust til barmhertighet, och icke til offer. Jag är icke kommen, til at kalla the rättfärdiga, utan syndare, til bättring.

14. Tå kommo til honom Johannis Lärjungar, och sade: Hwi faste wi och Phariseerne så mycket, och tina Lärjungar fasta intet?

15. Tå sade JEsus til them: Huru kan bröllopsfolket sörja, så länge brudgummen är när them? Men the dagar skola komma, at brudgummen skal tagas ifrå them, och tå skola the fasta.

16. Ingen lappar et gammalt kläde med en ny klut; ty han rifwer likwäl kluten af klädet igen, och hålet blifwer wärre.

17. Ej heller låter man nytt win i gamla flaskor; annars gå flaskorna sönder, och winet spilles ut, och flaskorna förderfwas; utan man låter nytt win i nya flaskor, så blifwer båda förwarade.

18. Wid han thetta talade til them, si, tå kom en Öfwerste och tilbad honom, och sade: HERre, min dotter är nu strax blifwen död; men kom och lägg tin hand på henne, så blifwer hon lefwande.

19. JEsus stod up, och följde honom, och hans Lärjungar.

20. Och si, en qwinna, som hade lidit blodgång i tolf år, gick bak efter honom, och kom wid hans klädefåll;

21. Ty hon sade wid sig sjelf: Måtte jag allenast komma wid hans kläder, så blefwe jag helbregda.

22. Tå wände JEsus sig om; och som han såg henne, sade han: War wid god tröst, dotter; tin tro hafwer hulpit tig. Och qwinnan wardt helbregda i samma stund.

23. Och när JEsus kom i Öfwerstens hus, och såg piparena och folket sorlande,

24. Sade han til them: Går edra färde: pigan är icke död; men hon sofwer. Och the gjorde spe af honom.

25. När nu folket war utdrifwit, gick han in, och tog henne i handen; och pigan stod up.

26. Och thetta ryktet gick öfwer thet hela landet.

27. Och när JEsus gick tädan, följde honom twå blinde; the ropade och sade: O, Davids Son, förbarma tig öfwer oss.

28. Och när han kom i huset, stego the blinde fram til honom; och JEsus sade til them: Tron I, at jag kan thetta göra eder? Tå sade the til honom: Ja, HERre.

29. Tå tog han på theras ögon, och sade: Ske eder efter eder tro.

30. Och theras ögon wordo öpnade. Och JEsus hotade them, sägande: Ser til, at ingen får thetta weta.

31. Men the gingo ut och beryktade honom i thet hela landet.

32. När thesse woro utgångne, si, tå hade the en menniska fram för honom, som war en dumme och besatt.

33. Och när djefwulen war utdrifwen, talade dummen; och folket förundrade sig, och sade: Sådant hafwer aldrig warit sedt i Israel.

34. Men the Phariseer sade: Med then öfwersta djefwulen drifwer han djeflar ut.

35. Och JEsus gick omkring i alla städer och byar, lärde i theras Synagogor, och predikade Evangelium om riket, och helade allahanda sjukdom och allahanda krankhet ibland folket.

36. Och när han såg folket, ömkade han sig öfwer them, at the woro förlåtne och förskingrade, som the får som ingen herde hade.

37. Tå sade han til sina Lärjungar: Säden är mycken, och arbetarena äro få:

38. Beder förthenskul sädens HERre, at han sänder arbetare i sin säd.

10. Capitel.

Och han kallade sina tolf Lärjungar til sig, och gaf them magt öfwer the orena andar, at the skulle drifwa them ut, och bota allahanda sjukdom och allahanda krankhet.