Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/923

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Cap. 10.919
Matthei Evangelium.

2. Men thessa äro the tolf Apostlars namn: Then förste Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder: Jacobus Zebedei son och Johannes, hans broder;

3. Philippus och Bartholomeus; Thomas och Mattheus, som hade warit en Publican; Jacobus Alphei son och Lebbeus, med thet wedernamnet Thaddeus;

4. Simon af Cana och Judas Ischarioth, then ock förrådde honom.

5. Thessa tolf sände JEsus ut, och böd them och sade: Går icke på hedningarnas wäg, och går icke i the Samariters städer;

6. Utan går hellre til the borttappade får af Israels hus.

7. Men går och prediker, och säger: Himmelriket är kommit hardt när.

8. Görer the sjuka helbregda, the spitelska rena, reser up the döda, utdrifwer djeflar. I hafwen fått förgäfwes, så skolen I ock gifwa förgäfwes.

9. Hafwer icke guld, icke heller silfwer, icke heller penningar i edra pungar,

10. Och ingen wägskräppa, och icke twå kjortlar, icke skor, och ingen staf; ty arbetaren är wärd sin mat.

11. Men hwar I gån in uti en stad eller by, så bespörjer om ther någor inne är, som thess wärdig är; och blifwer ther, til thess I dragen tädan.

12. Men när I gån in i et hus, så helser thet.

13. Och är thet så, at thet huset är wärdigt, så kommer eder frid öfwer thet: är thet ock icke wärdigt, så kommer eder frid til eder igen.

14. Och ther som ingen anammar eder, eller hörer edra ord, så går utaf thet huset eller staden, och skudder stoftet utaf edra fötter.

15. Sannerligen säger jag eder: Sodome och Gomorre land warder drägeligare på domedag, än then staden.

16. Si, jag sänder eder såsom får ibland ulfwar: warer förthenskul snälle såsom ormar, och enfaldige som dufwor.

17. Men wakter eder för menniskorna; ty the skola öfwerantwarda eder på sina Rådhus, och uti theras Synagogor skola the hudflänga eder.

18. Och I skolen warda framdragne för Förstar och Konungar, för min skul, til wittnesbörd öfwer them och öfwer hedningarna.

19. Och när som the nu öfwerantwarda eder, så warer icke bekymrade huru eller hwad I skolen tala; ty thet skal eder gifwas i samma stund hwad I tala skolen.

20. Förty thet ären icke I, som talen; utan thet är eder Faders Ande, som talar i eder.

21. Then ene brodren skal öfwerantwarda then andra til döden, och fadren sonen; och barnen skola sätta sig up emot föräldrarna, och dräpa them.

22. Och I skolen warda hatade af alla, för mitt namns skul; men hwilken som står fast uti ändan, han skal blifwa salig.

23. När the förfölja eder i then ena staden, så flyr til then andra. Sannerligen säger jag eder: I skolen icke hafwa orkat fara omkring alla Israels städer förr än Menniskones Son kommer.

24. Lärjungen är icke öfwer mästaren, och icke heller tjenaren öfwer sin herre.

25. Thet är lärjungen nog, at han är såsom hans mästare, och tjenaren, at han är såsom hans herre. Hafwa the kallat husbonden Beelzebub, huru mycket mer skola the så kalla hans husfolk?

26. Rädens förthenskul intet för them; ty thet är intet fördoldt, som icke skal warda uppenbaradt, och intet lönligt, som icke skal blifwa wetterligt.

27. Hwad jag säger eder i mörkret, thet säger i ljuset, och hwad som säges eder i örat, thet prediker på taken.

28. Och rädens icke för them, som dräpa kroppen, och hafwa dock icke magt at dräpa själen; utan rädens mer honom, som kan förderfwa både själ och kropp i helwete.