Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/924

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
920Cap. 10. 11.
Matthei Evangelium.

29. Säljas icke twå sparfwar för en skärf? Och en af them faller icke på jorden, eder Fader förutan.

30. Äro ock edra hufwudhår alla räknade.

31. Therföre skolen I icke rädas. I ären ju mer wärde än många sparfwar?

32. Therföre, hwar och en som mig bekänner för menniskor, honom wil jag ock bekänna för min Fader, som är i himmelen.

33. Men then som mig wedersakar för menniskor, honom skal jag ock wedersaka för min Fader, som är i himmelen.

34. I skolen icke mena, at jag är kommen til at sända frid på jorden: jag är icke kommen til at sända frid, utan swärdet.

35. Ty jag är kommen til at göra menniskan skiljaktig mot sin fader, och dottren mot sin moder, och sonahustrun mot sina swära.

36. Och menniskans eget husfolk warda hennes fiender.

37. Hwilken som älskar fader och moder mer än mig, han är mig icke wärd; och hwilken som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke wärd.

38. Och hwilken som icke tager sitt kors på sig, och följer mig, han är mig icke wärd.

39. Hwilken som finner sitt lif, han skal borttappa thet; och hwilken som borttappar sitt lif, för min skul, han skal finna thet.

40. Hwilken som eder anammar, han anammar mig; och hwilken som mig anammar, han anammar honom, som mig sändt hafwer.

41. Hwilken som anammar en Prophet, i en Prophets namn, han skal få en Prophets lön; och hwilken som anammar en rättfärdig, i en rättfärdigs namn, han skal få en rättfärdigs lön.

42. Och hwilken som gifwer en af thessa minsta en bägare kallt watn dricka, allenast i en Lärjunges namn, sannerligen säger jag eder, thet skal icke blifwa honom olönt.

11. Capitel.

Och thet begaf sig, när JEsus sådana bud til sina tolf Lärjungar fullkomnat hade, gick han tädan fram bättre, på thet han skulle lära och predika i theras städer.

2. När Johannes, som tå war i fängelset, hörde Christi gerningar, sände han twå sina Lärjungar,

3. Och lät säga honom: Äst tu then, som komma skal, eller skole wi förbida någon annan?

4. Tå swarade JEsus och sade til them: Går, och säger Johanni igen hwad I hafwen hört och sett:

5. The blinde se, the halte gå, the spitelske göras rene, och the döfwe höra, the döde resas up, och them fattigom warder predikadt Evangelium.

6. Och salig är then, som icke warder förargad i mig.

7. När som the gingo bort, begynte JEsus tala til folket om Johanne: Hwad gingen I ut i öknen til at se? Willen I se en rö, som drifs hit och dit af wädret?

8. Eller hwad gingen I ut til at se? Willen I se en menniska i lenkläder? Si, the som draga lenkläder, äro i Konungahusen.

9. Eller hwad gingen I ut til at se? Willen I se en Prophet? Ja, jag säger eder, mer än en Prophet;

10. Ty han är then samme, om hwilken skrifwit är: Si, jag sänder min Ängel för titt ansikte, hwilken skal tilreda tin wäg för tig.

11. Sannerligen säger jag eder: Ibland them som äro födde af qwinnor är ingen upkommen, som är större än Johannes Döparen; dock likwäl, then som är minst i himmelriket, han är större än han.

12. Men ifrå Johannis Döparens dagar och til thenna dagen lider himmelriket wåld, och the wäldige rifwa thet til sig.

13. Ty alla Propheterne och lagen hafwa spått in til Johannem.

14. Och om I wiljen anammat, han är Elias, som komma skulle.