Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/934

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
930Cap. 17. 18.
Matthei Evangelium.

them, så gack til hafwet, och kasta ut kroken, och then första fisk tu får tag; och när tu låter up hans mun, warder tu finnande en penning: then tag, och få honom ut, för mig och tig.

18. Capitel.

I then tiden gingo Lärjunarne til JEsum, och sade: Hwilken är then störste i himmelriket?

2. Tå kallade JEsus fram et barn, och ställde thet midt ibland them,

3. Och sade: Sannerligen säger jag eder, utan I omwänden eder, och warden såsom barn, skolen I icke komma i himmelriket.

4. Hwilken nu sig sjelf så förnedrar, som thetta barnet, han är then störste i himmelriket;

5. Och hwiliken som undfår et sådant barn, i mitt namn, han undfår mig.

6. Men hwilken som undfår et sådant thessa små som tro på mig, honom wore bättre, at en qwarnsten wore bunden wid hans hals, och han sänktes ned i hafsens djup.

7. We werlden för förargelses skul; ty förargelse måste ju komma; dock, we then menniska, genom hwilken förargelse kommer.

8.Är thet så, at tin hand eller tin fot år tig til förargelse, så hugg honom af, och kastan ifrå tig: bättre är tig ingå uti lifwet halt eller lemmalös, än tu skulle hafwa twå händer och twå fötter, och kastas i ewinnerlig eld.

9. Och är thet så, at titt öga är tig til förargelse, rif thet ut, och kastat ifrå tig: bättre är tig, at tu ingår i lifwet enögd, än tu skulle hafwa tu ögon, och kastas i helfwetes eld.

10. Ser til, at I förakten ingen af thessa små; ty jag säger eder, at theras Änglar i himmelen se altid min Faders ansikte i himmelen.

11. ty Menniskones Son är kommen til at frälsa thet som förtappadt war.

12. Huru synes eder? Om en menniska hade hundrade får, och et af them fore will; öfwergifwer hon icke the nio och niotio på bergen, och går bort och söker efter thet som for will?

13. Och händer thet så, at hon finner thet igen, sannerligen säger jag eder, hon gläds mera theröfwer, än öfwer the nio och niotio, som icke foro will.

14. Så är ock icke eder himmelske Faders wilje, at någon af thessa små skal borttappad warda.

15. Men om tin broder syndar tig emot, så gack och straffa honom emellan tig och honom allena: hörer han tig, så hafwer tu förwärfwat tin broder.

16. Men hörer han tig icke, så tag ännu med tig en eller twå; på thet all sak skal bestå wid twå eller tre witnens mun.

17. Hörer an them icke, så säg thet församlingen; hörer han icke församlingen, så håll honom såsom en hedning och Publican.

18. Sannerligen säger jag eder: Alt thet I binden på jorden, thet skal wara bundit i himmelen; och alt thet I lösen på jorden, thet skal wara löst i himmelen.

19. Yttermera säger jag eder: Ther twå af eder komma öfwerens på jorden, hwad ting thet helst kan wara som the bedja om, skal them thet wederfaras af min Fader, som är i himmelen.

20. Ty hwar twå eller tre äro församlade i mitt namn, ther är jag midt ibland them.

21. Tå steg Petrus fram til honom, och sade: HERre, huru ofta skal min broder synda mot mig, och jag skal förlåta honom thet? Äro sju resor nog?

22. Tå sade JEsus til honom: Jag säger tig, icke sju resor, utan sjutio sinom sju resor.

23. Förthenskul är himmelriket liknadt wid en Konung, som wille hålla räkenskap med sina tjenare.

24. Och när han begynte räkna, kom en fram för honom, som war skyldig tiotusende pund.

25. Och efter han hade icke ther han kunde betala med, böd HERren, at han skulle säljas, och hans hustru och barn