Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/936

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
932Cap. 19. 20.
Matthei Evangelium.

17. Tå sade han til honom: Hwi kallar tu mig god? Ingen är god, utan Gud allena; men wil tu ingå til lifwet, så håll budorden.

18. Sade han til honom: Hwilka? Sade JEsus: Tu skal icke dräpa: tu skal icke bedrifwa hor: tu skal icke stjäla: tu skal icke bära falskt witne:

19. Hedra tin fader och tin moder: och tu skal älska tin nästa såsom tig sjelf.

20. Tå sade then unge mannen til honom: Alt thetta hafwer jag hållit af min ungdom; hwad fattas mig ännu?

21. Sade JEsus til honom: Wil tu wara fullkomlig, så gack bort, sälj thet tu hafwer, och gif the fattiga, och tu skal få en skatt i himmelen; och kom och följ mig.

22. När then unge mannen hörde thettta ordet, gick han bedröfwad bort; ty han hade många ägodelar.

23. Tå sade JEsus til sina Lärjungar: Sannerligen säger jag eder: The rika är swårt gå in i himmelriket.

24. Och yttermera säger jag eder: Thet är lättare, at en camel går genom et nålsöga, än at en rik kommer i Guds rike.

25. När Lärjungar thetta hörde wordo the ganska förfärade, och sade: Hon kan tå warda salig?

26. Tå såg JEsus på them, och sade til them: För menniskor är thet omöjeligt; men för Gud äro all ting möjeliga.

27. Tå swarade Petrus och sade til honom: Si, wi hafwe öfwergifwit all ting, och följt tig: hwad skole wå få therföre?

28. Tå sade JEsus til them: Sannerligen säger jag eder, at I, som mig hafwen efterföljt i then nya födelsen, när Menniskones Son warder sittande på sitt Majestäts säte, tå skolen ock I sitta på tolf säten, dömande the tolf Israels slägter.

29. Och hwar och en, som öfwergifwer hus, eller bröder, eller systrar, eller fader, eller moder, eller hustru, eller barn, eller åkrar, för mitt namns skul, han skal få hudradefalt, och ärfwa ewinnerligt lif.

30. Men många the främste blifwa the ytterste, och the ytterste the främste.

20. Capitel.

Förty himmelriket är likt en husbonde, som gick ut bittida om morgonen, til at leja sig arbare i sin wingård.

2. Och när han hade warit öfwerens med arbetarena om en wiss dagspenning, sända han them i sin wingård.

3. Sedan gick han ut wid tredje stunden, och såg några andra såt fåfänga på torget,

4. Och sade til them: Går ock I uti min wingård, och hwad skäligt är wil jag gifwa eder;

5. Och the gingo. Och åter gick han ut wid sjette och nionde stunden, och gjorde sammaledes.

6. Men wid then ellofte stunden gick han ut, och fann några andra stå fåfänga, och sade til them: Hwi stån I här hela dagen fåfänge?

7. The sade til honom: Ty ingen hafwer lejt oss. Tå sade han til them: Går ock I uti min wingård, och hwad skäligt är skolen I få.

8. När aftonen kom sade wingårdsherren til sin skaffare: Kalla fram arbetarena, och gif them theras lön, begynnande på the sista, in til the första.

9. Och när the kommo fram, som wid ellofte stunden komne woro, fick hwarthera dagspenningen.

10. Men när the förste kommo mente the, at the skulle få mer; och fick ock hwarthera dagspenningen.

11. Och när the så fingo, knorrade the mot husbonden,

12. Och sade: Thesse siste hafwa arbetat en timma, och tu gjorde them lika med oss, som hafwa burit dagens tunga och hetta.

13. Tå swarade han en af them och sade: Min wän, jag gör tig ingen orätt: war tu icke öfwerens med mig om en wiss dagspenning?

14. Tag thet tig tilhörer, och gack tin