Sida:Bibelen eller den Heliga Skrift (1828).djvu/945

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
Cap. 25. 26.941
Matthei Evangelium.

(ar meb ^onom^ ti fiol ^an fttta p& fin ^rlig^etg flöt.

32. Oc^ f6r ^onom flCoIa f Srfamlo* att folf : od) i)an flat flttja t^tm, tf)tn ena ifrd t^en anbra, fåfom en l^rbe sktljer faren ifrd gettema.

33. Od^ fåren flat ^an fldtta pd pn "^bgca fiba/ oc^ gettema pd t^en ivdn? fira.

34. 2d flat honungen fdga tit t^em fom dro pd ^anS ^ogra jlba : Roxta nter, 3 min gaberå wdlpgnaber i>å) btt fitter tl^et rifet fom eber dr titrebt ifrd itertbenS begt)nnetfe ;

35. Z^ jag n>ar hungrig, od^ 3 gdf- iven mig dta ; jag n?ar torfligi o(^ 3 gdfiren mtg bricfa ; jag war ^uäitilt, oå) 3 ^erbergeraben mig ;

36. Olaten, ocl^ 3 f tabben mig ; fjuf, cd) 3 befbften mtg ; jag irtar i ^dfc telfe/ od^ 3 lommen tit mig. .

37. Zå flota tf)t rdttfdrbige fw^ara ^onom od) fdga: ^SSflre/ ndr fdgo m tig t;ungrig/ oc^ fpifabe tig ; etter tbrflifl/ c^ gdfivo tig bricfa ?

38. ^dr fdgo voi tig ^uStvitt/ oc^ l^er^ bergerabe tig ? etter nafen, oc^ f tabbe tig?

39. ©Iter ndr fdgo m tig fjuf / etter i ^dltetfe; od^ lommo tit tig ?

40. Zå flat honungen fn>ara oc^ fd$ ga til t^m: ©annertigen fdger jag eber : SB^et 3 ^afiven gjort en af t^t^a minfta mina brober, t^et ^afiven 3 gjort mig.

41. 2;d flat t;an ocf faga tit t^em pd jvdnflra fiban : ®dr bort ifrd mig^ 3 fbrbannabe; uti eivinnertig etb, fom bjefn>uten ocl^ ^an8 ^gtar titrebb dr.

42. Zt) jag war ^ungrigr oc^ 3 gdf^ n>en mig irfe dta ; jag war t&rflig, od) 3 gdfn?en mig icEe bricfa ;

43. 3ag war ^u8it>itt, od^ 3 ^rbers geraben mig icfe ; nålen, td) 3 Itdbben mig icfe ; jag n^ar fjul od^ i t;dltetfe, Dd^ 3 befbften mig icfe.

44. itd flota odf t^e fwara Oonom td) fdga: ^Sgire, ndr fdgo voi tig i^ungrigr etter t&rflig/ etter ^u8n>itt, etter nålen, etter fiul, eller I ^dltetfe, 0^ t;afire irfe tjenttig?

45. Tä stal han swara them och säga: Sannerligen sager jag eder: Hwad I icke hafwen gjort en af theßa minsta, thet hafwen I ock icke gjort mig.

46. Och theße stola tä gä uti ewig pina; mm the rattfärdige i ewinnerligt lif.

26. Capitel.

Och thet begaf sig, när ICsus habe lyktat alla theßa ord, sade han til sina Lärjungar:

2. I weten, at twä dagar här efter warder Pasta, och Mennistones Son stal öfwerantwardas til at korsfästas.

3. Tä församlade sig the öfwerste Prcsterne och the Skriftlärde och the Aldste i folket uti then öfwersta Prestens palats, som het Caiphas,

4. Och rädsiogo, huru the mätte fä gripa ICsum med list, och dräpa honom.

5. Dock sade the: Icke i högtiden, at et uplopp icke warder i folket.

6. Tä nu ICsus war i Bethanien, i then spitelsta Simons hus,

7. Steg en qwinna fram til honom, och habe et glas med dyr smörjelse, och göt thet pä Hans hufwud, ther han satt wid bordet.

8. Tä Hans Lärjungar thet sägo, wordo the mißlynte, och sade: Hwad gjordes thenna förspillning behof?

9. Thenna smörjelse mätte man hafwa wäl dyrt sält, och giftvit the fattiga.

10. När ICsus thet förnam, sade han til them: Hwi gören I thenna qwinna illa tilfreds? ty hon hafwer gjort med mig en god gerning.

11. I haftven altid fattiga när eder; men altid hafwen I icke mig.

12. Thet hon hafwer utgjutit thenna smörjelsen pä min lekamen, thet hafwer hon gjort mig til begrafning.

13. Sannerligen sager jag eder, hwar som helft i hela werlden thetta Evangelium warder predikadt, stal ock thetta som hon gjorde sagdt warda Henne til äminnelse.

14. Tä gick en af the tolf, som het Judas Ischarioth, bort til the öfwersta Presterna,