Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
325
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

allmänhet icke mött principiella erinringar vid remissbehandlingen och bör enligt min mening läggas till grund för lagstiftning i ämnet. Endast vissa smärre jämkningar torde påkallas.


1 §.

I paragrafen, som överensstämmer med 1 § första stycket kommittéförslaget, behandlas fotografirättens föremål och innehåll.


Gällande rätt. Enligt 1 § gällande fotografilag skyddar lagens bestämmelser rätten till bild, som framställts genom fotografi. Till fotografi hänföres jämväl annat, fotografi liknande förfarande. Enligt 2 § har den som framställt en fotografisk bild uteslutande rätt att genom fotografi mångfaldiga den. Fotografen har även uteslutande rätt att genom kinematografi offentligen förevisa av honom framställda fotografiska bilder. Såsom kinematografi anses jämväl annat, kinematografi liknande förfarande.


Kommittén. I kommitténs förslag har såsom föremål för rätten angivits fotografisk bild. Med uttrycket får, uttalar kommittén, i överensstämmelse med tekniskt språkbruk förstås bild, som uppkommit genom inverkan av ljus på därför känsliga ämnen. I allmänhet är fråga om synligt ljus, men även bilder som uppkommit under inverkan av annan strålning, såsom ultraröd eller ultraviolett sådan, röntgenstrålar o. s. v., är att hänföra under lagen. Vanligen upptages bilden på ett negativ av glas eller celluloid. Med hjälp av negativet framställes färdiga bilder genom fotokemiskt förfarande (vanliga kopior, förstoringar, diapositiv o. s. v.). Negativet kan vidare läggas till grund för framställning av bilder genom fotomekaniskt förfarande (ljustryck, djuptryck, autotypi, fototypi o. s. v.). Oberoende av framställningssättet utgör de färdiga bilderna ur rättslig synpunkt mångfaldigade exemplar av den fotografiska bild, som upptagits på negativet, och åtnjuter på grund härav samma skydd som tillkommer denna; kommittén hänvisar här till vad som i det följande anföres om rättens innehåll. Skydd åtnjutes även för bilder, som direkt och utan förmedling av negativ upptages på ljuskänsligt papper o. dyl.

I gällande fotografilag likställes med fotografi, i anslutning till en bestämmelse i Bernkonventionen, »annat, fotografi liknande förfarande» Av lagens förarbeten framgår att här avses fotomekaniska förfaranden, d. v. s. framställning med hjälp av kliché o. dyl. I förarbetena anfördes att bestämmelsen är överflödig, då på detta sätt framställda bilder åtnjuter skydd såsom mångfaldigade exemplar av den ursprungliga fotografiska bilden. Det ansågs emellertid lämpligt att upptaga konventionens formulering för att vinna formell överensstämmelse mellan den inhemska och den internationella rätten. Av samma skäl har kommittén ansett en motsvarande bestämmelse böra inflyta i den nya lagen; i sitt förslag har kommittén upptagit den såsom andra stycke i förevarande paragraf.