Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
329
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

i anslutning till gällande rätt, anges som fotografisk bild. Begreppet är på sätt kommittén utvecklat rent tekniskt; principiellt ställes icke någon fordran på viss kvalitet hos bilden. En viss begränsning ligger emellertid i kravet att produkten skall utgöra en »bild». Som kommittén anfört undantages härigenom från skydd vanliga ljuskopior och liknande kopior av ritningar och handlingar; gemensamt för här avsedda fall är att den fotografiska metoden användes som medel för rent mångfaldigande. Det kunde ifrågasättas om man icke, såsom yrkats i några remissyttranden, i tydlighetens intresse borde uppställa uttryckligt undantag i detta hänseende. Det är likväl förenat med vissa svårigheter att i lagtext avgränsa det undantag man här avser. Att helt allmänt låta detta avse fotografier av ritningar och handlingar skulle föra för långt; om speciella metoder använts, exempelvis i syfte att för forskningsändamål framhäva detaljer, tydliggöra tillägg och överstrykningar o. dyl., bör fotografiet vara skyddat. Med hänsyn härtill och då något praktiskt behov av ett stadgande i ämnet knappast torde föreligga, anser jag ett sådant, liksom hittills, kunna undvaras. Jag anser icke heller anledning finnas att, på sätt yrkats från konstnärshåll, från skydd utesluta fotografier av skulpturer, målningar och andra konstverk eller reproduktioner framställda med hjälp av sådana fotografier.

Såsom kommittén anfört är lagen tillämplig även då bilden upptages på film, avsedd för kinematografisk visning. Utan särskilt stadgande torde vara tydligt att den också är tillämplig på sådan upptagning av bild på elektromagnetiskt band, som inom televisionen väntas få användning vid sidan av upptagning på film.

I kommitténs förslag har, i anslutning till gällande rätt, jämväl intagits stadgande, att som fotografisk bild anses även bild som framställes genom ett med fotografi jämförligt förfarande. Tillägget anknyter till en motsvarande bestämmelse i Bernkonventionen. I förslaget har uttrycket fotografisk bild emellertid en så vid innebörd, att tillämpningsområdet även utan dylikt tillägg motsvarar vad som föreskrives i konventionen, och det berörda stadgandet synes därför kunna utgå.

Vad härefter angår rättens innehåll bör, i enlighet med kommitténs förslag, fotografen tillerkännas uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och att visa den offentligt. Rätten att framställa exemplar avser icke blott, såsom i gällande lag, mångfaldigande genom fotografi utan även mångfaldigande på andra sätt; i lagtexten har utom fotografi såsom praktiskt viktiga exempel nämnts tryck och teckning. Denna utvidgning av rätten har vid remissbehandlingen väckt kritik hos företrädare för konstnärerna, vilka anser att skyddet kan komma att utgöra hinder för deras legitima behov av att hämta visst verklighetsstoff från fotografier. Representanter för reklambranschen finner likaledes utvidgningen betänklig såvitt gäller fotografier av enklare typ men anser å andra sidan skyddet otillräckligt i fråga om högklassiga fotografier, då ju själva bildinnehållet icke kommer att skyddas. Av praktiska skäl bör dock samma regler gälla för alla slags fotografier. Enligt min mening är det härvid välmotiverat att genomföra ett skydd mot