Hoppa till innehållet

Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/334

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
332
Kungl. Majt:s proposition nr 17 år 1960

tredje stycket i förslaget till lag om upphovsrätt. Fotografens ideella rätt bör i princip vara oöverlåtbar; han kan lika ofta som andra upphovsmän, kanske oftare, bli föremål för ekonomisk press..


Departementschefen. Såsom kommittén anfört bör i den nya lagen intagas bestämmelser till skydd för fotografs ideella rätt, i huvudsak överensstämmande med 3 § i förslaget till lag om upphovsrätt. Angående innebörden av hänvisningen till god sed i första stycket gäller vad därom anförts vid nämnda paragraf.

Liksom kommittén anser jag det dock icke erforderligt att uppställa motsvarighet till regeln i tredje stycket av sagda paragraf om viss begränsning i möjligheten att efterge den ideella rätten. Sådana särskilda förhållanden som beträffande litterära och konstnärliga verk motiverar en dylik regel synes i stort sett icke föreligga då det gäller fotografier.


3 §.

Paragrafen är likalydande med 3 § kommittéförslaget.


Kommittén. Kommittén har här upptagit stadgande, att såsom fotograf an.- ses, där ej annat visas, den vars namn, finna eller allmänt kända signatur på sedvanligt sätt anges på exemplar av bilden eller då denna visas offentligt. Stadgandet motsvarar 7 § första stycket i förslaget till lag om upphovsrätt. Att även angivande av firma förklarats grunda presumtion motiveras med hänvisning till att utövandet av fotografyrket betraktas som rörelse och därför ofta drives under firma. Däremot har icke ansetts behövligt att i texten omnämna angivande av pseudonym, eftersom det knappast förekommer att fotografer är verksamma under sådan.


Departementschefen. Det föreslagna Stadgandet, som lämnats utan erinran i remissvaren, torde böra upptagas i lagen.


4 §.

Paragrafen är likalydande med 4 § kommittéförslaget.


Kommittén. Till skydd för fotografens ideella rätt har beträffande förslagets regler om rätt att fritt återge fotografisk bild i allmänhet såsom förutsättning uppställts, att bilden är offentliggjord. En bestämning av detta begrepp har upptagits i förevarande paragraf. I enlighet med motsvarande definition i 8 § i förslaget till lag om upphovsrätt skall fotografisk bild anses offentliggjord, då den lagligen gjorts tillgänglig för allmänheten; i regel förutsättes alltså, att fotografen samtyckt till åtgärden. Såsom praktiskt viktiga exempel nämnes i lagtexten, att bilden utgivits eller utställts offentligt. Ett annat i praktiken viktigt fall är, att fotografiet överlämnats till en kommersiellt driven bildbyrå eller till ett för allmänheten tillgängligt bildarkiv.