Sida:Bihang till riksdagens protokoll år 1960 Första samlingen sjunde bandet Kungl Majts prop 17.djvu/340

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
338
Kungl. Maj:ts proposition nr 17 år 1960

utsändning av medlemmarnas verk; det torde nämligen vara vanligt, att en fotograf överlåter hela rätten till sina bilder till bildbyråer, tidningar och andra. Bestämmelserna bör därför utformas som vanliga tvångslicensregler. På motsvarande sätt som föreslagits beträffande utsändning av litterära och musikaliska verk bör dock gälla, att de ej skall äga tillämpning om fotografen meddelat förbud mot visning eller det eljest föreligger särskild anledning antaga att han motsätter sig visning. Bestämmelserna bör gälla till förmån för svenskt televisionsföretag som Kungl. Maj :t bestämmer. Från deras tillämpningsområde bör undantagas film.


10 §.

I paragrafen, som i huvudsak överensstämmer med 9 § kommittéförslaget, har upptagits regler om utställning och annan visning av fotografier.


Kommittén. Enligt 25 § i förslaget till lag om upphovsrätt skall upphovsmans rätt att visa konstverk upphöra sedan han överlåtit exemplar av verket eller detta blivit utgivet. För fotografier bör enligt kommittén motsvarande gälla i fråga om visning genom offentlig utställning. Av de nordiska fotografförbunden har visserligen framhållits, att sådant utnyttjande kan ha kommersiell betydelse, t. ex. då fotografier användes som »blickfång» i skyltfönster. Det torde emellertid vara en fast rotad uppfattning, att den som äger ett fotografi är berättigad att fritt förfoga över detta och att i hans rätt även ingår befogenhet att använda fotografiet för utställningsändamål; en förändring härutinnan torde den allmänna uppfattningen ha svårt att godtaga.

Beträffande andra former för visning torde det däremot enligt kommitténs mening icke vara lämpligt att draga en parallell med vad som enligt förslaget till lag om upphovsrätt gäller om konstverk. Visning av fotografi genom kinematografi är sålunda en viktig form för utnyttjande, som redan är erkänd i gällande rätt. Även visning exempelvis genom skioptikon eller television i samband med föredrag är ett betydelsefullt sätt att utnyttja fotografier. Principiellt bör fotografen därför ha rätten till sådan visning i behåll, även sedan han överlåtit exemplar av fotografiet eller utgivit detta.

I enlighet med det anförda har kommittén i första stycket av förevarande paragraf upptagit stadgande, att sedan fotografen överlåtit exemplar av bilden eller denna blivit utgiven, exemplar, som överlåtits eller omfattas av utgivningen, må utställas offentligt.

Visning av filmer och ljusbilder förekommer ej sällan i samband med undervisning, vid välgörenhetsfester och i andra sammanhang, där det enligt 20 § i förslaget till lag om upphovsrätt skall vara tillåtet att framföra upphovsrättsligt skyddade verk. I dylika fall bör det enligt kommitténs mening även vara fritt att visa fotografisk bild. En undantagsbestämmelse i denna riktning har upptagits i andra stycket.