Sida:BillingE.Herdabref.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
33

teologen, att det är en verklighet, som också han är satt att utforska, så vet han icke blott, att den icke skall förflyktigas inför någon kritik, utan han måste säga sig, att allt, som på någon punkt bidrager till att berika eller beriktiga vår verklighetsbild, till sist, äfven om till en början motsatsen synes blifva följden, skall tjäna till att på ett nytt sätt ställa också rikedomen i denna verklighet för ögonen. De vägar, på hvilka detta skall ske, anar han mestadels ej i förväg. Också i detta stycke går denna verklighet »öfver allt förstånd». Och det kan, hälst när problemen hopat sig så som i denna tid, dröja länge, innan man får se något häraf. Utan tvifvel har ock problembördan stundom blifvit vår tids teologi för tung. De hopade kritiska uppgifterna å den ena sidan, kampen mot tidens naturalistiska tendenser å den andra, ha gifvit den så mycket att skaffa, att den ofta likasom icke fått kraft öfver till att positivt fördjupa sig i själfva den religiösa verkligheten; med de arbetsmetoder, den från andra vetenskaper öfvertagit, hafva stundom, obemärkt, stycken af en ny, antireligiös dogmatik smugit sig med in; mer än en gång har teologien väl ock, i klentro eller välment anpassningsifver, för hastigt kapitulerat inför denna nya dogmatik. Men mäter man en krafts styrka efter det motstånd, den haft att öfvervinna, tror jag — som visserligen här ej är någon fullt opartisk domare —, att man skall vinna stor respekt för det redbara arbete, som teologien, i fattiga tider och nästan utan bundsförvanter, utfört. Ja, det förefaller mig, som om man redan nu, tidigare egentligen än man kunnat vänta, började skymta konturerna till ur själfva den kritiska öfversvämningen framväxande, nya religiösa landvinningar.

När jag kommer in på detta kapitel, är det en särskild grupp af ungdomsminnen, som alltid på nytt kommer fram för mina tankar. Det är, denna gång, i första hand Upsalaminnen, men äfven här äro dock också många Västeråsminnen med. För min generation kom den första, egentliga chocken på den gammaltestamentliga exegetikens område. Och det arbete, som först riktigt gjorde de kritiska problemen aktuella, var för mig såsom för mången Wellhausens berömda Prolegomena zur Geschichte Israels. Jag minnes lifligt, huru 3— ?????. E. billing. Herdabref.