Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5

Godz och Gårdar hafuer iagh nogh /
Min lust är til Siösz och i Skogh /
Ther fånga Fisk / och skiuta diur.

Godfredh

J Tyskland kan sådant hwar Bur:
Gamble Förfäder han och har /
Ty Adam war hans förste Far /
När han plögde och Ewa span /
Kiäre / hwar war den edle Man?

Philip.

Min Fadher war i Swerige då.

Godfredh

Ney min son / thet är icke så.

Philip.

Min Fader war en Ridders man /
Tin Son iagh icke wara kan:
Thet wore min Slächt alt förnär /
Skulle tu wara min Far kiär!

Godfredh

Junker / besinner edher wäl.

Philip.

Thet nampnet bär iagh medh godh skiäl /
Och gaffz migh i mitt Moderlijff.

Godfredh

Ther om håller iagh intet kijff.
Min mening skolen j förstå /
På stor härkompst ey påcka så /
Hwilken effter alt rättwist lop
Är lijk en skugge uthan Krop:
Medh mindre dygden är där hos /
Så winner stor härkompst sitt rooz.

Philip.

Sådant har iagh än aldrigh hördt /
Annat har min Amma omrördt /
Aff hwilken iagh har supet in
Medh miölken ett högfärdigt sin:
Hon har migh kräseligt upfödt /
På duun låtet sofua wäl blödt
Om morgonen til dagher lius /
Sedan aff Wijn gifuit migh rusz /