Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

6

Och så fördt migh til sengh igen /
Ther sofwet på hennes arm leen
Sex tijmar / sedhan gått til bordh /
Effter Måltijdh hördt hennes ord
Om Adligh pracht / och Elskogz leek /
Huru Signil ey Habor sweek:
När alt sådant aff henne sagdt /
Går iagh en lithen stund på iacht /
Skiuther en Kårp / eller Kråka /
Kan iagh medh konst henne råka /
Mig giffuer hwår dräng stort beröm /
Och Jungfruerna seija sin dröm /
Som the om natten hafua hafft /
Doch går alt uth på Kärlekz krafft /
Om hwilken the effter min bön
Migh siunga och en wijsa skiön:
Således effter mit behagh
Fördrijffuer iagh then ganske Dagh:

Godfred

J må fast tro på detta sätt
Skiämmes bort edher gambla ätt:
Welen i lyda mit anslagh?

Philip.

Ther til hafwer iagh stort behag /
At iagh min Slächt beprydha må /
Föllier iagh giärna edhert rådh.

Godfred.

Edher Farkiär är en rijk Man /
En tuchtemästare wäl kan
Underhålla / aff then lära
Kunnen i Dygdh / Adlig ähra /
Så och booklige konsters grund /
Hwilke prijdha så margelundh
En Adelsman / som Solen klar
Wärlden lyser / mörkret förtar:

Ther/