Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7

Thernäst kräfuer och edhert stand
Lära språk i främmande Landh /
Och seder: altså är nu wijs
Hos them som wele winna prijs /
Och wara sit Faderlandz tröst /
Ey hängiandes wedh Ammans bröst:
Så blijfuen j Kungen fast kiär /
Til edher Slächt han stort haat bär /
At hon sigh ey på thetta sätt
Öffuar / och haffuer ther til rätt.

Philip.

För then lära bör edher tack /
Jagh wil lydigh wara thet snack:
Far nu wäl du Mästare kloook /
Jagh wil ey länger wara took.

Actus I. Scena III.

Kong Ladulås / Byrger / Erich och Waldemar hans Söner.

Kongen.

KOmmer mina Söner nu här /
Och märkier hwad är mit begär:
J haffuen alle wäl förståt
Min dödh wara för dören brått.
Ty är aff nödhene at iagh
Ställer mit Rijke i gott lagh /
Och edher låter wäll förstå
Huru här effter skall tilgå.
Först ligger ther på myckin macht /
Sedhan iagh är i iorden lagdt /
At j Gudh fruchte öffuer alt /
Giörer hwadh han hafuer befalt:

Rätt/
B iij